Dana 16.9.2020. godine održana je 2. sjednica

Upravnog odbora VKBI

 

U srijedu 16. septembra 2020. godine kombiniranim prisutvom članova putem skype i fizičkim prisustvom u prostorijama VKBI održana je 2. sjednica Upravnog odbora, kojom je predsjedavao zamjenik predsjednika Upravnog odbora VKBI Hilmo Neimarlija.

 

slika1ugifjf.jpg

 

Upravni odbor dužnu pažnju posvetio je neadekvatnoj finansijskoj podršci za rad i projekte VKBI od strane svih nivoa vlasti u 2020. godini, od općinskog do državnog nivoa, sa časnim izuzecima. Zvuči nevjerovatno da finansiranje projekata i rada VKBI nikada nije bilo lošije iako su u budžetima svih nivoa vlasti planirani milionski iznosi za grantove neprofitnim organizacijama, odnosno za podršku udruženja i fondacija. Upravni odbor problematizirao je transparentnost i kriterije kako i na koji način se ova sredstva planiraju i odobravaju. Posebno je nejasan odabir projekata i organizacija koje se finansiraju iz dobiti visokoprofitabilnih javnih federalnih preduzeća po odobrenjima Vlade FBIH. Upravni odbor će uraditi jednu sveobuhvatnu analizu, nakon koje će stvari u ovoj oblasti biti mnogo jasnije.

 

slikaasdasd2.JPG

 

Upravni odbor razmatrao je odluku Ministarstva nauke i kulture Kantona Sarajevo, koje je javno objavilo da je za rad i projekte VKBI, po javnom pozivu iz oblasti kulture, odobren deset puta manji iznos od apliciranog i traženog iznosa (koji je odobren u prošlim godinama), bez ikakvih obrazloženja, kriterija itd. Upravni odbor podržao je pisani stav predsjednika VKBI upućen Ministarstvu kojim se traži revidiranje odluke i sastanak delegacije Vijeća sa ministrom.

 

Upravni odbor ovlastio je predsjednika VKBI da odredi delegaciju VKBI koja će tražiti susrete sa najvišim i najznačajnjim zvaničnicima u državnim institucijama, kako bi se obavili ozbiljni razgovori o načinima podrške projektima koji imaju nacionalni značaj, jer postojeći način finansiranja projekata iz oblasti kulture i nauke, posebno oni kojima se uobličavaju temeljni elementi nacionalnog identiteta Bošnjaka, su neprihvatljivi i neodrživi sa stanovišta VKBI.

 

Upravni odbor stoji na stanovištu da niti jedna postojeća bošnjačka organizacija (udruženje ili fonadcija) iz Bosne i Hercegovine, kao ni jedno bošnjačko nacionalno vijeće iz domovinskih susjednih država ili dijaspore nema kapacitet centralne bošnjačke institucije (Matice), već se na ovom pitanju treba pažljivo i temeljito raditi u narednom periodu na principima međusobnog uvažavanja, dijaloga, razmjenama mišljenja, stavova i sugestija.

 

Upravni odbor imenovao je mr.sc. Edhema Bičakčića za predsjednika Organizacionog odbora sa zaduženjem da se otpočnu pripreme za obilježavanje 28 godišnjice od osnivanja VKBI (22.12.2020. godine), u skladu sa epidemiološkim mjerama i preporukama kriznih štabova. Upravni odbor zadužio je Stručne službe Vijeća da obavjeste članove Vijeća da u roku od 30 dana imaju mogućnost predlagati laureta za priznanja VKBI koja će se dodjeljivati na svečanoj Akademiji 22.12.2020. godine, a sve u skladu sa Pravilnikom o priznanjima i nagradama VKBI.


 


Dana 02.7.2020. godine održana je 1. sjednica

Upravnog odbora VKBI u novom sazivu

U četvrtak 02. jula 2020. godine u prostorijama VKBI održana je 1. sjednica Upravnog odbora u novom sazivu pod predsjedavanjem predsjednice Upravnog odbora prof.dr. Hasnije Tune Muratagić. Usljed pogoršane epidemiološke situacije u našoj zemlji, jedan broj članova Upravnog odbora na sjednici je učestvovao elektronskim putem.

 

slikaUO1.jpg

 

Upravni odbor donio je odluku kojom se produžava učešće predsjednika Vijeća prof.dr. Nedžada Mulabegovića i generalog sekretara Vijeća mr.sc. Emira Zlatara u Uredu za koordinaciju bošnjačkih nacionalnih vijeća ispred VKBI-a na period od naredne dvije godine.

 

slikaUO2.jpg

 

Upravni odbor donio je zaključak da se informativno analitički materijal koji se odnosi na inicijativu za uspostavu zajedničke matične bošnjačke organizacije, sa javnim ovlaštenjima, proslijedi referentnim bošnjačkim udruženjima u BiH, bošnjačkim nacionalnim vijećima iz država regiona, relevantnim savjetima Vijeća, kao i istaknutim predstavnicima akademske zajednice u Bosni i Hercegovini. Nakon prikupljenih stavova, mišljenja, prijedloga i sugestija, Vijeće će organizirati okrugli sto na ovu temu i odlučiti o daljnjim akivnostima.

 

Upravni odbor donio je odluku o prijemu prof.dr. Amire Turbić Hadžagić iz Tuzle i dr.sc. Muhameda Mujakića iz Sarajeva u članstvo VKBI, čime je Vijeće obogaćeno sa dva nova referentna člana iz reda akademske zajednice u Bosni i Hercegovini.

 

Upravni odbor izrazio je žaljenje na neadekvatnoj finansijskoj podršci Vijeću u 2020. gdini sa zaključkom da se najavi posjeta delegacije VKBI najznačajnijim fukcionerima na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini.