Print

 

SKUPŠTINA VIJEĆA

 

Vijeće Kongresa bošnjačkih intelektualaca  je nestranačko, nevladino i neprofitno udruženje.

Vijeće  ima svojstvo pravnog lica, koje je steklo danom upisa u Registar udruženja kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine i pravni je sljednik Vijeća kongresa bosanskomuslimanskih intelektualaca, koje je osnovano na osnivačkoj Skupštini 22.12.1992. godine u Sarajevu,  a upisano u registar Rješenjem Višeg suda u Sarajevu br.: R-II-119/92 od 25.12.1992. godine.

Slika sa Skupštine

Vijeće ima ulogu i položaj nacionalne bošnjačke organizacije, bošnjačkog vijeća, koje djeluje u Bosni i Hercegovini i šire, u skladu sa Statutom i Zakonom o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine.

Dvadeset i drugi decembar se obilježava kao Dan VKBI, prigodnom svečanošću.

Vijeće je jedinstveno i autonomno djeluje na teritoriji Bosne i Hercegovine i inostranstvu, u skladu sa Statutom i Zakonom.

Udruženje je registrirano na nivou Bosne i Hercegovine a svoju registraciju može izvršiti i u entitetima i kantonima, u skladu sa propisima koji definišu ova pitanja, kao i u inostranstvu, u skladu sa zakonodavstvom država gdje se osniva predstavništvo Vijeća.

Ciljevi i djelatnosti VKBI su:

Skupština je najviši organ Vijeća.

Skupštinu kao najviši organ Vijeća, kao i Vijeće u cjelini, predstavlja predsjednik Vijeća.

Skupštinu čine svi registrovani članovi Vijeća na dan sazivanja sjednice Skupštine po odredbama Statuta.

Izuzetno od prethodnog člana, a u slučajevima kada i ako broj članova Vijeće pređe 120 (stotinudvadeset), Skupština može odlučiti da se članstvo u Skupštini stiče po delegatskom principu, o čemu Skupština, na prijedlog Upravnog odbora Vijeća, donosi poseban Pravilnik.

Nadležnosti Skupštine su: