×

Notice

There is no category chosen or category doesn't contain any items

 

SKUPŠTINA VIJEĆA

 

Vijeće Kongresa bošnjačkih intelektualaca  je nestranačko, nevladino i neprofitno udruženje.

Vijeće  ima svojstvo pravnog lica, koje je steklo danom upisa u Registar udruženja kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine i pravni je sljednik Vijeća kongresa bosanskomuslimanskih intelektualaca, koje je osnovano na osnivačkoj Skupštini 22.12.1992. godine u Sarajevu,  a upisano u registar Rješenjem Višeg suda u Sarajevu br.: R-II-119/92 od 25.12.1992. godine.

Slika sa Skupštine

Vijeće ima ulogu i položaj nacionalne bošnjačke organizacije, bošnjačkog vijeća, koje djeluje u Bosni i Hercegovini i šire, u skladu sa Statutom i Zakonom o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine.

Dvadeset i drugi decembar se obilježava kao Dan VKBI, prigodnom svečanošću.

Vijeće je jedinstveno i autonomno djeluje na teritoriji Bosne i Hercegovine i inostranstvu, u skladu sa Statutom i Zakonom.

Udruženje je registrirano na nivou Bosne i Hercegovine a svoju registraciju može izvršiti i u entitetima i kantonima, u skladu sa propisima koji definišu ova pitanja, kao i u inostranstvu, u skladu sa zakonodavstvom država gdje se osniva predstavništvo Vijeća.

Ciljevi i djelatnosti VKBI su:

 • Ostvarivanje tradicionalne tolerancije i zajedništva u multikulturnoj, multinacionalnoj i multireligijskoj Bosni i Hercegovini;
 • Posticanje i razvoj Bosne i Hercegovine kao demokratske, građanske, sekularne, pluralne, parlamentarne i civilizirane države, u kojoj su narodi, nacionalne manjine i svi građani jednakopravni na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine, uz puno uvažavanje prava na slobodu ispovjedanja vjere;
 • Razvijanje i jačanje patriotskih osjećanja kao garancije za ostvarenje osnovnih obilježja bošnjačkog naroda, historije i kulture, uz poštivanje i ostvarivanje osobenih vrijednosti svakog naroda, nacionalnih manjina i svih građana koji žive u Bosni i Hercegovini, te unapređivanje naših zajedničkih interesa i suživota u suverenoj i nezavisnoj državi Bosni i Hercegovini;
 • Razvijanje kritičke svijesti i misli u oblasti nauke, kulture, umjetnosti i svih drugih oblika stvaralaštva;
 • Razvijanje saradnje sa vladinim i nevladinim, kao i drugim organizacijama i pojedincima – intelektualcima ostalih bosanskohercegovačkih naroda, opredijeljenim za nezavisnu, suverenu i cjelovitu Bosnu i Hercegovinu, bez obzira na njihova ideološka, politička, vjerska, stranačka, polna   i nacionalna opredjeljenja;
 • Stvaranje i razvijanje uvjeta za postizanje međunacionalnog povjerenja, i sa mnogo obzira i strpljenja uspostavljanje veza između bosanskohercegovačkih naroda, kao i svih vjerskih zajednica;
 • Ostvarivanje veza sa intelektualcima iz drugih zemalja, kao i sa međunarodnim organizacijama i instutcijama, angažiranim na uspostavljanju stabilnosti i razvijanju demokratije i ljudskih prava;
 • Stalna aktivnost prema bošnjačkoj i bosanskohercegovačkoj dijaspori u cjelini, kao snažnom elementu jačanja i razvoja  Bosne i Hercegovine;
 • Promoviranje bosanstva i nacionalnih interesa Bošnjaka u domovini i Svijetu, kao i rad na harmoniziranju temeljnih elemenata nacionalnog identiteta Bošnjaka iz domovine i Svijeta;
 • Ostvarivanje saradnje sa bošnjačkim organizacijama, institucijama, ustanovama, vijećima, udruženjima i fondacijama iz zemlje i inozemstva, u cilju uspostavljanja saradnje u oblasti unapređenja elemenata nacionalnog identiteta, a posebno u oblasti bosanskog jezika, bošnjačke i bosanskohercegovačke književnosti, umjetnosti, obrazovanja, nauke, historije, izdavaštva, informiranja i drugih djelatnosti iz oblasti kulture;
 • Organiziranje samostalno, ili sa drugim pravnim i fizičkim licima iz zemlje i inostranstva, javnih tribina, okruglih stolova, sesija, susreta članova, konferencija, seminara, kongresa;
 • Izdavanje brošura, knjiga, publikacija i drugih pisanih i elektronskih izdanja, koje su povezane s ciljevima Udruženja, a u skladu sa važećim zakonskih propisima.

Skupština je najviši organ Vijeća.

Skupštinu kao najviši organ Vijeća, kao i Vijeće u cjelini, predstavlja predsjednik Vijeća.

Skupštinu čine svi registrovani članovi Vijeća na dan sazivanja sjednice Skupštine po odredbama Statuta.

Izuzetno od prethodnog člana, a u slučajevima kada i ako broj članova Vijeće pređe 120 (stotinudvadeset), Skupština može odlučiti da se članstvo u Skupštini stiče po delegatskom principu, o čemu Skupština, na prijedlog Upravnog odbora Vijeća, donosi poseban Pravilnik.

Nadležnosti Skupštine su:

 • donosi Statut, kao i izmjene i/ili dopune Statuta,
 • odlučuje o statusnim promjenama Udruženja, spajanju, podjeli i prestanku rada Udruženja,
 • donosi odluku o raspodjeli preostale imovine u slučaju prestanka rada ili statusnoj promjeni Udruženja;
 • bira i razrješava predsjednika Udruženja,
 • na prijedlog Predsjednika, bira i/ili razrješava generalnog sekretara Udruženja, Upravni odbor, Nadzorni odbor i Sud časti Udruženja,
 • razmatra i usvaja godišnje izvještaje o radu i finansijskom poslovanju Udruženja, podnesene od organa Udruženja, po odredbama ovog Statuta,
 • odlučuje o kupovini ili prodaji nepokretnosti/nekretnina Udruženja;
 • donosi Poslovnik o radu Skupštine,
 • donosi Pravilnik o delegatskom sastavu Skupštine Udruženja;
 • donosi Pravilnik o priznanjima i nagradama Udruženja;
 • donosi srednjoroče i dugoročne planove i programe rada Udruženja;
 • odlučuje o eventualnoj članarini i članstvu, donošenjem odgovarajućeg Pravilnika;
 • odlučuje o žalbama na odluke Suda časti i predsjednika Udruženja;
 • odlučuje o statusnim promjenama Udruženja, spajanju, podjeli i/ili prestanku rada Udruženja;
 • donosi odluku o raspodjeli preostale imovine u slučaju prestanka rada ili statusnoj promjeni Udruženja;
 • odlučuje o osnivanju pravnih lica čiji je osnivač ili suosnivač Udruženje;
 • odlučuje o važnim pitanjima koja se odnose na provođenje programskih ciljeva i zadataka;
 • donosi druge nepomenute opće i pojedinačne akte iz svoje nadležnosti po ovom Statutu i Zakonu;
 • odlučuje o drugim pitanjima koja nisu u nadležnosti nekog drugog organa po ovom Statutu i Zakonu.