×

Notice

There is no category chosen or category doesn't contain any items

 

PREDSJEDNIK VIJEĆA

Aktuelni predsjednik Vijeća ja prof.dr. Nedžad Mulabegović.

nedzad mulabegovic3.jpg

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Predsjednika Vijeća bira i razrješava Skupština Vijeća, na period od tri godine, s mogućnošću reizbora. Predsjednik za svoj rad odgovara Skupštini Vijeća.

 

Za predsjednika Vijeća, članovi Skupštine Vijeća, mogu kandidirati kandidata, koji ispunjava slijedeće kumulativne uvjete, a koje su dužne navesti u pismenom prijedlogu kandidature:

 • Da kandidat nije na funkciji predsjednika bilo koje političke organizacije u momentu kandidiranja;
 • Da je na dan kandidiranja kandidat stariji od 55 godina;
 • Da ima akademsko zvanje u statusu redovnog profesora, na bilo kojem univerzitetu u Bosni i Hercegovini na dan kandidiranja /bez obzira da li je u penziji ili ne/
 • Da nije osuđivan za krivična djela za koja je zapriječena kazna dugotrajnog zatvora po krivičnom zakonu države ili entiteta;
 • Da kandidirani kandidat prihvata kandidaturu /usmeno ili pismeno očitovanje/;

 

Nadležnosti predsjednika Vijeća su:

 • zastupa i predstavlja Udruženje u skladu sa Zakonom i Statutom,
 • predlaže kandidate za organe Udruženja;
 • saziva i rukovodi sjednicama Skupštine Udruženja, u skladu sa odredbama ovog Statuta;
 • saziva, po odredbama ovog Statuta, sjednice Upravnog odbora Udruženja;
 • po diskrecionom pravu prisustvuje sjednicama Upravnog odbora i drugih organa i tijela Udruženja;
 • učestvuje u izradi i prati realizaciju godišnjih, srednjoročih i dugoročnih planova i programa rada Udruženja, i u tom smislu izdaje smjernice i upute organima Udruženja;
 • saziva sjednice Skupštine Udruženja po vlastitoj inicijativi;
 • organizuje, osigurava i nadzire finansijsko poslovanje Udruženja;
 • parafira godišnje bilanse stanja i bilanse uspjeha Udruženja, koji se dostavljaju nadležnim državnim organima i institucijama;
 • predlaže Statut, njegove Izmjene i/ili dopune, kao i odluku o statusnim promjenama i/ili prestanku rada Udruženja i raspodjeli imovine;
 • donosi odluke o otvaranju i/ili zatvaranju žiro-računa udruženja kod poslovnih banaka;
 • obavezni je potpisnik žiro-računa Udruženja;
 • raspolaže sredstvima Udruženja, u skladu sa finansijskim stanjem Udruženja;
 • podnosi mandatni izvješaj o radu i poslovanju Skupštini Udruženja;
 • potpisuje opće i pojedinačne akte iz svoje nadležnosti u skladu sa Statutom;
 • predlaže stupanje Udruženja u domaće ili međunarodne asocijacije ili saveze;
 • ovlašteni je poslodavac Udruženja, te po tom osnovu potpisuje sve vrste ugovora o radnom angažmanu zaposlenika ili saradnika za potrebe Udruženja;
 • odobrava službena putovanja van Bosne i Hercegovine;
 • daje prethodna mišljenja i/ili saglasnosti na odluke organa Udruženja u skladu sa Statutom i općim aktima Udruženja;
 • uspostavlja radna tijela iz domena svojih nadležnosti;
 • usko sarađuje sa generalnim sekretarom i predsjednicima kolektivnih organa Udruženja;
 • obavlja druge poslove i zadatke u skladu sa Statutom, općim aktima i odlukama Skupštine Udruženja.