×

Notice

There is no category chosen or category doesn't contain any items

 

GENERALNI SEKRETAR

Aktuelni generalni sekretar Vijeća je mr.sci. Emir Zlatar.

2E10207E 107B 4862 A67E DADD78D8DFE7

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Generalnog sekretara bira Skupština Vijeća na prijedlog predsjednika Vijeća, a razrješava ga Skupština Vijeća na prijedlog Upravnog odbora, uz saglasnost predsjednika Vijeća, bez ograničenja mandata.

 

Generalni sekretar Vijeća:

 • predstavlja i zastupa Udruženje u skladu sa ovlaštenjima po Zakonu i ovom Statutu;
 • putem Stručnih službi, uz konsultacije sa organima Udruženja, priprema materijale za sjednice organa Udruženja;
 • stara se o provođenju odluka i zaključaka svih organa Udruženja, i informira Skupštinu, predsjednika i Upravni odbor o stepenu realizacije odluka;
 • uz konsultacije sa predsjednikom predlaže sazivanje organa i radnih tijela Udruženja;
 • priprema tematske sjednice Udruženja, u saradnji sa Upravnim odborom;
 • prisustvuje i učestvuje u radu na sjednicama Upravnog odbora, Nadzornog odbora i Suda časti;
 • stara se o redovnom održavanju javnih tribina Udruženja;
 • usklađuje i odgovara za odnose Udruženja sa vladinim i nevladinim institucijama i organizacijama;
 • odgovara za odnose sa javnošću;
 • rukovodi Stručnom službom Udruženja;
 • u saradnji s predsjednikom Udruženja i predsjednikom Upravnog odbora brine se o pribavljanju materijalno-finansijskih sredstava za rad Udruženja i nadzire njihov utrošak;
 • koordinira rad organa i tijela Udruženja;
 • obavlja i one poslove i zadatke koje mu u nadležnost stavi Skupština Udruženja;
 • za svoj rad odgovara Skupštini Udruženja.