Dana 16.9.2020. godine održana je 2. sjednica

Upravnog odbora VKBI

 

U srijedu 16. septembra 2020. godine kombiniranim prisutvom članova putem skype i fizičkim prisustvom u prostorijama VKBI održana je 2. sjednica Upravnog odbora, kojom je predsjedavao zamjenik predsjednika Upravnog odbora VKBI Hilmo Neimarlija.

 

slika1ugifjf.jpg

 

Upravni odbor dužnu pažnju posvetio je neadekvatnoj finansijskoj podršci za rad i projekte VKBI od strane svih nivoa vlasti u 2020. godini, od općinskog do državnog nivoa, sa časnim izuzecima. Zvuči nevjerovatno da finansiranje projekata i rada VKBI nikada nije bilo lošije iako su u budžetima svih nivoa vlasti planirani milionski iznosi za grantove neprofitnim organizacijama, odnosno za podršku udruženja i fondacija. Upravni odbor problematizirao je transparentnost i kriterije kako i na koji način se ova sredstva planiraju i odobravaju. Posebno je nejasan odabir projekata i organizacija koje se finansiraju iz dobiti visokoprofitabilnih javnih federalnih preduzeća po odobrenjima Vlade FBIH. Upravni odbor će uraditi jednu sveobuhvatnu analizu, nakon koje će stvari u ovoj oblasti biti mnogo jasnije.

 

slikaasdasd2.JPG

 

Upravni odbor razmatrao je odluku Ministarstva nauke i kulture Kantona Sarajevo, koje je javno objavilo da je za rad i projekte VKBI, po javnom pozivu iz oblasti kulture, odobren deset puta manji iznos od apliciranog i traženog iznosa (koji je odobren u prošlim godinama), bez ikakvih obrazloženja, kriterija itd. Upravni odbor podržao je pisani stav predsjednika VKBI upućen Ministarstvu kojim se traži revidiranje odluke i sastanak delegacije Vijeća sa ministrom.

 

Upravni odbor ovlastio je predsjednika VKBI da odredi delegaciju VKBI koja će tražiti susrete sa najvišim i najznačajnjim zvaničnicima u državnim institucijama, kako bi se obavili ozbiljni razgovori o načinima podrške projektima koji imaju nacionalni značaj, jer postojeći način finansiranja projekata iz oblasti kulture i nauke, posebno oni kojima se uobličavaju temeljni elementi nacionalnog identiteta Bošnjaka, su neprihvatljivi i neodrživi sa stanovišta VKBI.

 

Upravni odbor stoji na stanovištu da niti jedna postojeća bošnjačka organizacija (udruženje ili fonadcija) iz Bosne i Hercegovine, kao ni jedno bošnjačko nacionalno vijeće iz domovinskih susjednih država ili dijaspore nema kapacitet centralne bošnjačke institucije (Matice), već se na ovom pitanju treba pažljivo i temeljito raditi u narednom periodu na principima međusobnog uvažavanja, dijaloga, razmjenama mišljenja, stavova i sugestija.

 

Upravni odbor imenovao je mr.sc. Edhema Bičakčića za predsjednika Organizacionog odbora sa zaduženjem da se otpočnu pripreme za obilježavanje 28 godišnjice od osnivanja VKBI (22.12.2020. godine), u skladu sa epidemiološkim mjerama i preporukama kriznih štabova. Upravni odbor zadužio je Stručne službe Vijeća da obavjeste članove Vijeća da u roku od 30 dana imaju mogućnost predlagati laureta za priznanja VKBI koja će se dodjeljivati na svečanoj Akademiji 22.12.2020. godine, a sve u skladu sa Pravilnikom o priznanjima i nagradama VKBI.