U prostorijama Vijeća održana 10. sjednica

Upravnog odbora Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualacaU prostorijama VKBI 27. juna sa početkom u 17,oo sati održana je 10. redovna proširena sjednica Upravnog odbora Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca, kojoj su pored predsjednika Vijeća prof.dr. Nedžada Mulabegovića i generalnog sekretara Vijeća Emira Zlatara, prisustvovali i članovi Vijeća akademik Esad Duraković, prof dr. Dževad Jahić i doc.dr. Adnan Busuladžić.

Na sjednici je Upravni odbor podržao prijedloge Ureda za koordinaciju bošnjačkih vijeća da se za predsjedavajućeg odbora za bosanski jezik Ureda imenuje prof.dr. Dževad Jahić, te za predsjedavajućeg Odbora za izradu nacrta Rezolucije grba i zastave Bošnjaka prof.dr. Enver Imamović.

slika 1

Po pitanju realizacije projekta Bosanske povelje slobode za koordinatora projekta određen je doc.dr. Adnan Busuladžić, koji će uz konsultacije sa prof.dr. Omerom Ibrahimagećem u roku od 90 dana izraditi Elaborat ovog projekta, te predložiti expertni tim koji će raditi na izradi projekta.

Upravni odbor Vijeća podržao je zaključke sa sastanka koji je predsjednik prof.dr. Nedžad Mulabegović, u svojstvu predsjedavajućeg Konsultativnog odbora Fondacije i predsjednika Vijeća, održao sa predsjednikom Akademije nauka i umjetnosti akademikom Milošem Trifkovićem, a koji se tiču inicijativnih poslova na izradi fizibiliti studije za Enciklopediju Bosne i Hercegovine.

Do konca septembra ove godine očekuje se okončanje poslova tehničke pripreme, kako bi se realizirala štampa VIII toma višetomnog Rječnika bosanskog jezika, autora prof.dr. Dževada Jahića i njegovih saradnika. Profesor Jahić istakao je da se paralelno sa okončanjem tehničkih poslova na osmom tomu Rječnika, obavlja pisanje i izrada devetog toma Rječnika, te naglasio da se poslovi obavljaju očekivanom dinamikom.

Upravni odbor podržao je i projekat Prijatelji Vijeća, koji je iniciran od naših privrednika, prijatelja koji su iskazali spremnost da podrže rad i aktivnosti VKBI.

Upravni odbor izrazio je zahvalnost ministru kulture i sporta u Vladi Kantona Sarajevo g. Mirvadu Kuriću na doznačenim sredstvima za projekte Vijeća u 2018. godini.

Predsjednik Vijeća i predsjednik Upravnog odbora uputili su pismo Premijeru Kantona g. Ademu Zolju, u kojem je zatražen susret, kako bi se rješilo finansiranje osnovnih troškova Vijeća, jer je Kanton u proteklim godinama stalno umanjivao sredstva Vijeću, iako se Budžet Kantona, što je za svaku pohvalu, konstatno povećavao.

Upravni odbor usvojio je Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta Vijeća, kojim se poboljšavaju postojeće odredbe, i uputio odluku Skupštini Vijeća, sa prijedlogom da se iste usvoje.

Na koncu prisutni su upoznati sa najvažnijim zaključcima sa susreta bošnjačkih organizacija kojem su prisustvovale delegacije Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca, BZK Preporoda, MDD Merhameta i Bošnjačkog Instituta, uz zaključak da su susreti potvrdili opravdanost potpisanog Protokola o međusobnoj saradnji.

Konstatirano je da se institucionalna saradnja sa nosiocima vlasti u Bosni i Hercegovini, entitetima i kantonima, ne može smatrati zadovoljavajućom, čemu se ima posvetiti dodatna pažnja i napori u narednom periodu.