vkbi memo

 

U prostorijama VKBI 22.02.2018 godine održana redovna sjednica Skupštine VKBI

 

U prepunoj sali u sjedištu Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca u Sarajevu, pod predsjedavanjem prof. dr. Hasnije Tune-Muratagić, sinoć, 22.02.2018. godine, održana je redovna sjednica Skupštine VKBI.

U radnom dijelu Skupština je jednoglasno usvojila Izvještaj o radu i Izvještaj o finanijskom poslovanju Vijeća za 2017. godinu. Skupština je izrazila punu podršku Upravnom odboru VKBI u sastavu: prof.dr. Enver Imamović, predsjednik, prof.dr. Hasnija Tuna Muratagić, podpredsjednica, prof.dr. Hilmo Neimarlija, član, prof.dr. Senadin Lavić, član, prof.dr. Faris Gavrankapetanović, član, prof.dr. Husnija Kamberović, član, prof.dr. Elmir Sadiković, član, profesorica Fadila Memišević, član i gosp. Edhem Bičakčić, član, čiji mandat traje do 2020. godine.

VP5A2537.JPG 1 resize

Usljed isteka mandata predsjedniku i generalnom sekretaru Vijeća, Skupština se bavila i izborima na ove pozicije. Skupštine je jednoglasno, na mandatni period 2018-2021. godine, reizabrala prof. dr. Nedžada Mulabegovića za predsjednika i gospodina Emira Zlatara za generalnog sekretara Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca.

U tematskom dijelu, Skupština je razmatrala nekoliko dokumenata i inicijativa, te zauzela odgovarajuće stavove i zaključke.

Skupština je izrazila nezadovoljstvo podrškom radu Vijeća od strane instiucija BiH i entitea FBIH, kao i nižih nivoa vlasti. U narednom periodu, članovi Vijeća angažiraće se, u skladu sa svojim mogućnostima, da se ovaj problem pokuša prevazići.

VP5A2539.JPG 1_resize.jpg

Skupština je dala punu i jednoglasnu podršku rukovodstvu Vijeća da se nastavi saradnja, na bazi potpisanih Protokola o saradnji, sa bošnjačkim nacionalnim vijećima iz Srbije/Sandžaka, Crne Gore kao i R Hrvatske, i saradnji sa krovnim bošnjačkim organizacijama iz Bosne i Hercegovine: Preporodom, Merhametom i Bošnjačkim Institutom, sa prijedlogom da se inicira i uspostavi institucionalna saradnja bošnjačkih organizacija i bošnjačkih nacionalnih vijeća, a sve u cilju zajedničkih aktivnosti i rada na bitnim pitanjima bošnjačkog nacionalnog identiteta.

Skupština je jednoglasno podržala promociju vrijednosti za kakvu državu i društvo se zalažemo, izraženu kroz Deklaraciju, koje je VKBI parafirao sa SGV, HNV, La Benevolencijom, Krugom 99, Preporodom, Merhametom, Društvom za ugrožene narode, Vijećem nacionalnih manjina FBIH, uz prijedlog da se sa potpisnicima Deklaracije radi na ponudi konkretnih projekata, kao i da se Deklaracija čim prije prezentira domaćim i međunarodnim relevantnim subjektima.

Skupština je konstatirala da, nažalost, kod najznačajnijih stranaka/partija pro-bosanske i bošnjačke orjentacije ne postoje strateške politike, kao izraz minimuma zajedničkog državotvornog političkog sadržaja koji je neophodan da se suprotstavi retrogradnim nacional-šovinističkim politikama koje žele održati etno-teritorijalnu podjelu Bosne i Herccegovine. U tom smislu Skupština je zadužila rukovodstvo Vijeća da u narednom periodu posjeti rukovodstva političkih organizacija koje participiraju u Parlamentarnoj Skupštini Bosne i Hercegovine. Rukovodstvo Vijeća, na čelu sa predsjednikom Mulabegovićem prezentiraće strateške projekte VKBI, i zahtjevati da se institucije BiH okrenu pozitivnim procesima, projektima, i vladavini prava, jer politički (dominantno ineteresni) razdor, prije svega između bošnjačkih/bosanskih političkih organizacija i subjeata, Bosnu i Hercegovinu, u njenoj ukupnosti, ne vodi nikakvom napretku.

VP5A2548.JPG 1 resize

Postojeći koncept vladanja je neodrživ i vodiće još težem društveno-političkom i ekonomskom ambijentu. Stoga, nužna je suštinska promjena u pristupu upravljanja državom i njenim resursima, za šta je prvenstveno neophodna „unutrašnja“ promjena u svjesti najzačajnijih organa političkih subjekata.

Skupština je izrazila podršku okončanju projekta izrade višetomnog Rječnika bosanskog jezika, i dala je punu podršku inicjativi izrade Enciklopedije Bosne i Hercegovine, kao najznačajnijeg nacionalnog projekta BiH.

Skupština je podržala inicijativu prof.dr. Omera Ibrahimagića, po pitanju izrade odgovarajućeg izdanja BOSANSKE POVELJE SLOBODE, te zadužila Upravni odbor Vijeća da formira posebno stručno radno tijelo u cilju realizacije ovog projekta.