×

Notice

There is no category chosen or category doesn't contain any items

 

Na osnovu člana 32. Statuta Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca, u skladu sa Inicijativom o sazivanju sjednice Skupštine VKBI donesene od strane Upravnog odbora na 11. redovnoj sjednici održanoj 06.09.2018. godine, sazivam

REDOVNU SJEDNICU SKUPŠTINE
VIJEĆA KONGRESA BOŠNJAČKIH INTELEKTUALACA
za četvrtak 20.09.2018 godine, sa početkom u 17.00 sati

Sjednica će se održati u prostorijama VKBI-a u Sarajevu u ul. Vladimira V. Perića 13.

Za sjednicu se predlaže Dnevni red:

Izbor Radnog predsjedništva Skupštine i to:
Predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Radnog predsjedništva Skupštine,
Dva ovjerivača zapisnika sa sjednice Skupštine,
Zapisničara na sjednici.
Donošenje novog Statuta Vijeća;
Prijedlog odluke o bošnjačkim organizacijama, udruženjima i fondacijama čiji predstavnici ulaze u sastav članova Upravnog odbora Vijeća po funkciji;
Donošenje Poslovnika o radu Skupštine Vijeća;
Informacija o radu Vijeća između Skupština Vijeća, sa donošenjem odgovarajućih zaključaka;
Razmatranje aktivnosti povodom obilježavanja 26 godina od osnivanja Vijeća;
Inicijative i prijedlozi članova Skupštine Vijeća.

Zadužuju se zaposlenici Stručnih službi VKBI da obavijeste i dostave ovaj Poziv, sa materijalima za sjednicu Skupštine, svim redovnim aktivnim članovima Skupštine VKBI koji su registrirani u evidenciji članova, na dan sazivanja sjednice, u roku od tri dana od dana datiranja Poziva.
Poziv i materijali će se članovima Skupštine Vijeća dostaviti putem e-maila, sa mogućnošću da Poziv i materijale u pisanom obliku članovi Skupštine mogu lično preuzeti u prostorijama Vijeća.
Pored navedenog zaposlenici Stručnih službi članove će obavjestiti o sjednici Skupštine i telefonskim putem.

Članovi mogu predložiti dopune Dnevnog reda najkasnije do 14.09.2018. godine do 15,oo sati, isključivo u pisanoj formi ili na e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., na pažnju generalnog sekretara VKBI, o kojima će se izjašnjavati Skupština na samoj sjednici.

 

Sarajevo, 07.09.2018. godine

 

PREDSJEDNIK
VIJEĆA KONGRESA
BOŠNJAČKIH INTELEKTUALACA
prof. dr. Nedžad Mulabegović, s.r.