vkbi memo

Na osnovu člana 36. Statuta Udruženja Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca, na prijedlog Upravnog odbora, Skupština Udruženja na redovnoj sjednici održanoj 26.10.2017. godine u Sarajevu, donijela je

 

PRAVILNIK
O PRIZNANJIMA I NAGRADAMA
VIJEĆA KONGRESA BOŠNJAČKIH INTELEKTUALACA

 

I - OPĆE ODREDBE


Član 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se: vrste priznanja i nagrada Udruženja „Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca“ (u daljem tekstu: Vijeće), kriteriji za njihovo dodjeljivanje, postupak za njihovo dodjeljivanje, uručivanje, nadležni organ Vijeća za dodjeljivanje priznanja, postupak predlaganja kandidata za priznanja i nagrade, kandidovanje za javna priznanja i nagrade koje dodjeljuju društvene zajednice, kao i druga pitanja koja se odnose na ova pitanja.

 

Član 2.

Priznanja i nagrade Vijeća mogu se, u skladu sa kriterijima i u postupku utvrđenim ovim Pravilnikom, dodijeliti domaćim i stranim fizičkim i pravnim licima, članovima i onima koji nisu članovi Vijeća.
Priznanja se mogu dodijeliti i posthumno, u skladu sa odredbama ovog Pravilnika.

 

Član 3.

O dodjeljivanju priznanja i nagrada Vijeća odlučuje Upravni odbor Vijeća, pojedinačnom odlukom, na način i po postupku utvrđen ovim Pravilnikom.
Odluke iz prethodnog stava štampaju se u dva primjerka, od kojih se jedan originalan primjerak odluke, uz uručivanje priznanja ili nagrade dostavlja laureatu, a drugi se pohranjuje u arhivi dokumentacije Vijeća.
U Vijeću se vodi posebna knjiga evidencije o dodijeljenim priznanjima i nagradama.

 

Član 4.

Skupština Vijeća može poništiti odluku Upravnog odbora o dodjeli priznanja ili nagrade laureatu, izuzev posthumnog priznanja, ukoliko laureat u periodu nakon dobijanja priznanja ili nagrade Vijeća, na bilo koji način u javnom diskursu:
ospori međunarodno-pravni subjektivitet, cjelovitost ili suverenitet države Bosne i Hercegovine; ili
veliča ili podržava fašističke i/ili nacističke ideje i ideologije, ili osobe koje su presuđene za najteže oblike zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava, od strane domaćih ili bilo kojih nadležnih sudova;
Svojim ličnim izjavama nedvosmisleno širi govor mržnje na vjerskoj, nacionalnoj, spolnoj ili rasnoj osnovi;
Bude pravosnažno osuđen za teško krivično djelo zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava, terorizam, ili za bilo koje teško krivično djelo u zemlji ili inostranstvu, pred bilo kojim sudom, za koje je kažnjen dugotrajnom kaznom zatvora;
Na direktan način, svojim javnim istupima, radom ili djelovanjem, delegitimira Vijeće, odnosno programske ciljeve Vijeća utvrđenih Statutom.
Prijedlog za poništenje po ovom članu može podnijeti bilo koji organ Vijeća, uz obavezno dokumentovanje razloga.

 

Član 5.

Priznanja Vijeća laureatima uručuje predsjednik Vijeća, na svečanim sjednicama organa Vijeća, ili drugim organiziranim prigodnim svečanostima Vijeća.

 

II PRIZNANJA I NAGRADE VIJEĆA

Priznanja Vijeća


Član 6.

Priznanja Vijeća dodjeljuju se za:
zasluge i izuzetan doprinos u razvoju Vijeća, te afirmaciji ugleda Vijeća u zemlji i inostranstvu;
istaknut rad i dostignuća u nastavnoj, naučnoj, umjetničkoj, književnoj, sportskoj, kulturnoj, medijskoj, i drugoj društvenoj djelatnosti i/ili akademskoj zajednici u Bosni i Hercegovini;
dugogodišnji uspješan rad u Vijeću, organima Vijeća, kao i za značajan doprinos u promicanju statutarnih programskih ciljeva i djelatnosti Vijeća;
značajan doprinos afirmaciji Vijeća kod drugih strukovnih, obrazovnih i naučnih vladinih i nevladinih organizacija i institucija, kako domaćih tako i inostranih;
saradnju sa Vijećem u smislu promicanja zajedničkih programskih načela, organiziranja i provođenja zajedničkih projekata, saradnje i promicanja koncepta društva zajedničkih vrijednosti;
doprinos u borbi za ostvarivanje temeljnih ljudskih prava i sloboda, integracijskih procesa u bosanskohercegovačkom društvu i državi, promicanje pozitivnih procesa u BiH, kao i same države Bosne i Hercegovine;
doprinos duhovnom i materijalnom razvoju i djelovanju na promociji mira, tolerancije i humanosti;
finansijsku, imovinsku, svaku drugu materijalnu pomoć i podršku u radu Vijeća.

 

Nagrade Vijeća


Član 7.

Nagrade Vijeća dodjeljuju se isključivo fizičkim licima, i ne mogu se dodjeljivati posthumno.
Nagrade Vijeća dodjeljuju se isključivo u novcu, onim licima koja su realizirala posebno zapažena naučna, književna, umjetnička ili društvena djela, ili za izvanredan odbranjeni i objavljeni magistarski ili doktorski rad, kao izraz podrške Vijeća.
Nagrade se mogu dodjeljivati članovima i onima koji nisu članovi Vijeća, s tim što prednost imaju članovi Vijeća.

 

Član 8.

Priznanja Vijeća su:
Povelja Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca ;
Plaketa Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca ;
Počasni član Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca;
Zahvalnica Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca.

 

Povelja Vijeća


Član 9.

Povelja Vijeća je najveće priznanje Vijeća koje se dodjeljuje domaćim i stranim fizičkim i pravnim licima za ostvarene rezultate utvrđene u članu 6 ovog Pravilnika, a u pravilu se dodjeljuje povodom petogodišnjih jubilarnih godišnjica Vijeća (25 godina, 30 godina, 35 godina. itd).
Povelja se izrađuje na visokokvalitetnom papiru dimenzija 42,0 x 29,7 cm, a sadrži: puni naziv Vijeća; znak Vijeća; naziv priznanja; ime i prezime fizičkog lica, odnosno naziv pravnog lica; kratko obrazloženje iz Odluke Upravnog odbora o dodjeli Povelje; broj i datum izdavanja; potpise predsjednika Vijeća, predsjednika Upravnog odbora i generalnog sekretara Vijeća, kao i suhi žig ili pečat Vijeća.
Povelja se istom licu može dodijeliti samo jedanput.

 

Član 10.

Posebni oblici Povelje su:
Povelja za životno djelo;
Povelja Dobrotvor Vijeća;

 

Povelja za životno djelo


Član 11.

Povelja za životno djelo se može dodijeliti samo fizičkom licu, a može se dodijeliti i posthumno.

 

Povelja Dobrotvor Vijeća


Član 12.

Povelja Dobrotvor Vijeća može se dodijeliti pravnom ili fizičkom licu (za života ili posthumno), ukoliko je laureat poklonio, prenio u trajno vlasništvo ili dodijelio na trajno korištenje Vijeću dok postoji Vijeće, nepokretnost u vidu stambenog prostora, kuće, zemljišta ili neke druge nepokretnosti u državi ili inozemstvu.

 

Član 13.

Uz Povelju se, u pravilu, dodjeljuje zlatnik Vijeća. Ukoliko se uz Povelju dodjeljuje zlatnik, isto se mora obavezno naznačiti u odluci Upravnog odbora o dodjeli Povelje.
Zlatnik Vijeća težak težine cca 7grama, dodjeljuje se u prigodno dizajniranoj kutijici sa pločicom na kojoj je ispisano ime laureata, uz Povelju.

 

Plaketa Vijeća


Član 14.

Plaketa Vijeća dodjeljuje se domaćim i stranim fizičkim i pravnim licima za ostvarene rezultate utvrđene u članu 6. ovog Pravilnika, u pravilu jedanput godišnje.
Plaketa Vijeća izrađuje se na visokokvalitetnom papiru dimenzija 35,3 x 25,0 cm, a sadrži sve podatke kao i Povelja Vijeća.
Plaketa sa može dodijeliti fizičkom licu posthumno.

 

Plaketa Dobrotvoru Vijeća


Član 15.

Poseban oblik Plakete je Plaketa Dobrotvoru Vijeća, koja se može se dodijeliti pravnom ili fizičkom licu (za života ili posthumno), ukoliko je laureat poklonio Vijeću iznos veći od 100.000 KM, u novcu ili stvarima u toku jedne kalendarske godine.

 

Član 16.

Uz Plaketu se, u pravilu, dodjeljuje prigodno izrađen stilizirana umjetnina/pločica (manjih pravougaonih dimenzija), sa utisnutim ispisom znaka i punim nazivom Vijeća, sa brojem i datumom odluke o dodijeljenoj Plaketi, sa imenom i prezimenom laureata.

 

Počasni član Vijeća


Član 17.

Priznanje Počasni član Vijeća dodjeljuje se istaknutim naučnim i javnim, fizičkim i pravnim osobama iz zemlje i inostranstva za izuzetne doprinose u pojedinim područjima naučnog, naučno-nastavnog, kulturnog i umjetničkog stvaralaštva, kao i za izuzetne doprinose u duhovnom, kulturnom i materijalnom razvoju i djelovanju na promociji mira, tolerancije, humanosti, kao i ljudskih prava uopće.
Ukoliko je pravno lice dobitnik ovog priznanja, lice ovlašteno za predstavljanje i zastupanje tog pravnog lica, može ostvariti status počasnog člana Vijeća.

 

Član 18.

Dobitnik priznanja Počasni član Vijeća, ima status počasnog člana Vijeća i poziva se na sve svečanosti organa i Vijeća u cjelini.

 

Član 19.

Priznanje Počasni član Vijeća izrađuje se na visokokvalitetnom papiru dimenzija 35,3 x 25,0 cm, a sadrži sve podatke kao i Povelja Vijeća, izuzev potpisa. Priznanje Počasni član potpisuje predsjednik Vijeća.

 

Zahvalnica Vijeća


Član 20.

Zahvalnica Vijeća dodjeljuje se domaćim i stranim fizičkim i pravnim licima za ostvarene rezultate utvrđene u članu 6. ovog Pravilnika, prema potrebi.
Zahvalnica Vijeća izrađuje se na kvalitetnom papiru dimenzija 29,7 x 21 cm, a sadrži sve podatke kao i Povelja Vijeća, osim potpisa. Zahvalnice potpisuje predsjednik Vijeća.

 

III POSTUPAK DODJELE PRIZNANJA I NAGRADA VIJEĆA

Postupak dodjele priznanja Vijeća


Član 21.

Prijedlog za pokretanje postupka i kandidiranja laureata za dodjelu priznanja Povelja Vijeća mogu podnijeti:
Skupština Vijeća
predsjednik Vijeća,
generalni sekretar Vijeća,
Upravni odbor Vijeća, i/ili
najmanje 20 članova Skupštine Vijeća.

 

Član 22.

Prijedlog za pokretanje postupka i kandidiranja laureata za dodjelu priznanja Plaketa Vijeća mogu podnijeti:
predsjednik Vijeća,
generalni sekretar Vijeća,
Sud časti Vijeća,
Predsjednik Upravnog odbora Vijeća,
Upravni odbor Vijeća;
Izvršni odbor podružnice Vijeća;
Rukovodilac ureda Vijeća;
Predsjednik Predstavništva Vijeća;
Najmanje 10 članova Skupštine Vijeća.

 

Član 23.

Prijedlog za pokretanje postupka i kandidiranja laureata za dodjelu priznanja Počasni član Vijeća mogu podnijeti:
Predsjednik Vijeća;
Generalni sekretar Vijeća;
Predsjednik Upravnog odbora Vijeća;
Upravni odbor Vijeća;
Sud časti Vijeća;
Nadzorni odbor Vijeća;
Podružnica Vijeća;
Predstavništvo Vijeća;
Najmanje 10 članova Skupštine Vijeća.

 

Član 24.

Prijedlog za pokretanje postupka i kandidiranja laureata za dodjelu priznanja Zahvalnica Vijeća mogu podnijeti:
Predsjednik Vijeća;
Generalni sekretar Vijeća;
Predsjednik , zamjenik predsjednika ili svaki od članova Upravnog odbora Vijeća;
Predsjednik Suda časti ili Sud časti Vijeća;
Predsjednik Nadzornog odbora ili Nadzorni odbor Vijeća;
Predsjednik izvršnog odbora ili izvršni odbor podružnice;
Predsjednik Predstavništva Vijeća;
Najmanje 5 članova Skupštine Vijeća.

 

Član 25.

Prijedlog za pokretanje postupka i kandidiranja laureata za dodjelu priznanja, podnosi se u pisanoj formi, i za:
fizička lica sadrži:
biografiju predloženog kandidata, i
obrazloženje na kojem se zasniva prijedlog, koje mora biti u skladu sa odredbama člana 6. ovog Pravilnika. (obavezno se poziva na tačku iz člana 6. Pravilnika).
pravna lica sadrži:
naziv, sjedište, djelatnost pravnog lica, sa eventualnim referencama, i
obrazloženje na kojem se zasniva prijedlog, koje mora biti u skladu sa odredbama člana 6. ovog Pravilnika. (obavezno se poziva na tačku iz člana 6. Pravilnika).

 

Član 26.

Prijedlozi za pokretanje postupka i kandidiranja laureata za dodjelu priznanja Vijeća iz člana 8. ovog Pravilnika, izuzev priznanja Zahvalnica Vijeća, dostavljaju se, od strane nadležnih predlagača po ovom Pravilniku, predsjedniku Vijeća.
Prijedlozi za pokretanje postupka i kandidiranja laureata za dodjelu priznanja Zahvalnica Vijeća iz člana 8. ovog Pravilnika, dostavljaju se od strane nadležnih predlagača po ovom Pravilniku, Upravnom odboru Vijeća.

 

Član 27.

Predsjednik Vijeća, razmatra pristigle prijedloge iz prethodnog člana, te podnosi prijedloge koje ocjeni opravdanim, Upravnom odboru Vijeća na verifikaciju.
Predsjednik ima pravo umjesto predloženog priznanja od strane nadležnog predlagača, predložiti priznanje nižeg ranga za predloženog laureata, ili čak ne prihvatiti predloženu dodjelu priznanja laureatu. Odbijanje prijedloga predsjednik Vijeća mora pismeno obrazložiti.

 

Član 28.

Za poslove razmatranja prijedloga za pokretanje postupka i kandidiranja laureata za dodjelu priznanja Vijeća, predsjednik Vijeća može obrazovati posebnu Komisiju, a odlukom propisuje, sastav članova, djelokrug poslova, obaveza, rokova i nadležnosti Komisije. Predsjednik Vijeća može biti i predsjednik Komisije.

 

Član 29.

Upravni odbor Udruženja autonomno prihvata ili odbija prijedlog nadležnog predlagača za dodjelu priznanja Zahvalnica Vijeća, a može obrazovati i Komisiju, po odredbama prethodnog člana ovog Pravilnika, koje važe za komisiju koju fakultativno obrazuje predsjednik Vijeća.

 

Član 30.

Nakon provedenih postupaka i procedura, koje se odnose na predlaganje laureata i odgovarajućih priznanja, po odredbama ovog Pravilniku, konačnu odluku o dodjeli priznanja donosi Upravni odbor Vijeća.
Odluka za svakog laureata je pojedinačna.

 

Postupak dodjele nagrada Vijeća


Član 31.

Visina novčanih nagrada određuje se odlukom Upravnog odbora Vijeća, u skladu sa finansijskim mogućnostima Vijeća, za svaku pojedinačnu nagradu, a sredstva se planiraju godišnjim finansijskim planom Vijeća, ili izuzetno u toku godine ako se obezbjede sredstva za ovu namjenu.

 

Član 32.

Kandidature/prijedlozi za dodjelu nagrade Vijeća mogu se dostavljati samo po objavljenom javnom pozivu Upravnog odbora Vijeća, koji se objavljuje u sjedištu Vijeća na oglasnoj ploči i na zvaničnoj web strani Vijeća.
Tekst javnog poziva, koji sadrži rok za prijavu na javni poziv, opis za šta se dodjeljuje nagrada, uvjeti, novčani iznos za svaku od nagrada, i druge bitne elemente javnog poziva po ovom pitanju, utvrđuje Upravni odbor.

 

Član 33.

Kandidate za nagrade predlažu svi organi i organizacioni oblici Vijeća, Upravnom odboru Vijeća.
Ne može se samo-kandidirati za nagradu Vijeća.
Upravni odbor Vijeća donosi pojedinačnu odluku o svakoj od dodijeljenih nagrada, sa obavezom imena i prezimena nagrađenog lica, razlozima dodjele nagrade, iznosu nagrade, načinu isplate, i drugim pitanjima.

 

V - POSTUPAK PREDLAGANJA ČLANOVA VIJEĆA ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA I NAGRADA DRUŠTVENE ZAJEDNICE

 

Član 34.

Kriteriji i postupak za dodjeljivanje javnih priznanja regulisani su pravnim aktom društvene zajednice, kojim se ustanovljava određeno priznanje.
Pod pojmom društvene zajednice podrazumijevaju se općine, gradovi, kantoni, entiteti, država Bosna i Hercegovina, kao i njeni organi, organizacije i institucije, te pravna lica koja su osnovana od strane bilo kojeg administrativnog nivoa pobrojanog oblika društvene zajednice u Bosni i Hercegovini.

 

Kandidovanje člana Vijeća


Član 35.

Prijedlog za pokretanje postupka za predlaganje člana Vijeća (kandidata) za dodjelu javnih priznanja društvene zajednice mogu dati: Predsjednik Vijeća, Upravni odbor Vijeća, generalni sekretar Vijeća ili Skupština Vijeća.
Prijedlog za pokretanje postupka iz stava 1. ovog člana upućuje se u pismenom obliku Upravnom odboru Vijeća, uz obaveznu pisanu izjavu kandidata da prihvata biti kandidovan ispred Vijeća, za priznanje ili nagradu društvene zajednice za koju ga Vijeće kandiduje.

 

Član 36.

Upravni odbor Vijeća obavezan je dostaviti kriterije i postupak za dodjelu javnih priznanja u smislu prethodnog člana predlagačima iz prethodnog člana ovog Pravilnika.

 

Član 37.

Prijedlog za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja treba biti dokumentovan i obrazložen u smislu kriterija ovog Pravilnika, odnosno pravnog akta/javnog oglasa društvene zajednice, kojim se ustanovljava određeno priznanje.

 

Član 38.

Na osnovu prijedloga iz prethodnog člana Upravni odbor Vijeća dostavlja jedinstvenu listu kandidata za javno priznanje predsjedniku Vijeća, s obrazloženjem o svakom pojedinom prijedlogu kandidata. Za poslove iz ovog člana Upravni odbor Vijeća može obrazovati posebnu komisiju.
Predsjednik Vijeća donosi konačnu odluku o predlaganju kandidata-člana Vijeća za javno priznanje i dostavlja je protokolu društvene zajednice (adresiranu na organ koji razmatra kandidature za javno priznanje/nagradu), koja vrši dodjelu javnih priznanja.

 

Podrška kandidatu koji nije član Vijeća


Član 39.

Vijeće može dati podršku kandidatu, pravnom ili fizičkom licu koje nije član Vijeća, za dodjeljivanje javnog priznanja koje je regulisano pravnim aktom ili javnim oglasom društvene zajednice, kojim se ustanovljava određeno priznanje.
Podrška se daje po zahtjevu, molbi ili inicijativi kandidata koji se kandidira za javno priznanje/nagradu društvene zajednice, koju razmatra Upravni odbor, a odluku o podršci donosi predsjednik Vijeća, uz prethodno mišljenje Upravnog odbora Vijeća. Ukoliko Upravni odbor prethodno iznese negativno mišljenje, predsjednik Vijeća ne može dati podršku, odnosno donijeti odluku o podršci kandidaturi kandidata.

 

Član 40.

Vijeće može samoinicijativno odlučiti o podršci kandidature kandidatu, ili kandidovanju kandidata, pravnog ili fizičkog lica koje nije član Vijeća, za dodjeljivanje javnog priznanja koje je regulisano pravnim aktom ili javnim oglasom društvene zajednice, kojim se ustanovljava određeno priznanje.
Prijedlog kandidature ili podrške kandidaturi mogu podnijeti predsjednik Vijeća, generalni sekretar Vijeća, Skupština Vijeća ili Upravni odbor Vijeća, i isti se dostavljaju Upravnom odboru na razmatranje i odlučivanje.
U slučaju iz prethodnog stava, Upravni odbor odlučuje o podršci, i u slučaju pozitivne odluke, odluku dostavlja predsjedniku Vijeća na odobravanje. Predsjednik Vijeća može odbiti prijedlog Upravnog odbora i staviti odluku Upravnog odbora po ovom pitanju, van snage.
Odluku o podršci kandidature kandidatu u ime Vijeća potpisuje predsjednik Vijeća.

Predlaganje Vijeća za dodjelu javnih priznanja/nagrada društvene zajednice od strane drugih pravnih ili fizičkih lica

 

Član 41.

Drugo pravno ili fizičko lice može kandidovati Vijeće, kao pravno lice, za dodjelu javnih priznanja društvene zajednice.
O prijedlogu kandidature Vijeća, od strane drugog pravnog ili fizičkog lica, u ime Vijeća, odlučuje predsjednik Vijeća, uz prethodno mišljenje Upravnog odbora Vijeća. Mišljenje Upravnog odbora Vijeća nije obavezujuće za predsjednika Vijeća.
Odluka o prihvatanju kandidature dostavlja se drugom pravnom ili fizičkom licu koje je kandidovalo Vijeće za dodjelu javnog priznanja.

 

Član 42.

Vijeće može kandidirati pravno ili fizičko lice, po postupku iz prethodnog člana, ili se može samokandidirati ako je to omogućeno, za prizanja i nagrade domaćih nevladinih organizacija ili fondacija ili privrednih društava, kao i meuđanorodnih vladinih i/ili nevladinih organizacija i institucija.

 

VI - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Član 43.

Svi organi, tijela i organizacioni oblici Vijeća dužni su provoditi odredbe ovog Pravilnika, i nije dozvoljeno niti jednom organu, tijelu ili organizacionom obliku Vijeća uspostavljati bilo kakva druga priznanja ili nagrade u ime Vijeća.
Stručne službe Vijeća obavezne su voditi posebnu evidenciju o dodijeljenim priznanjima i nagradama Vijeća.
Odluke o dodjeljivanju priznanja i nagrada Vijeća, kao i dodijeljenih javnih priznanja društvene zajednice članovima Vijeća ili Vijeću, objavljuju se na web stranici Vijeća.

 

Član 44.

Za sva druga pitanja, koja nisu definisana ovim Pravilnikom, a pojave se tokom provođenja postupaka i odlučivanja o priznanjima i nagradama Vijeća, kao i javnim priznanjima koja se dodjeljuju od strane društvene zajednice, definisaće Upravni odbor Vijeća, svojim odlukama i/ili zaključcima.

 

Član 45.

Osim Skupštine Vijeća, ni jedan organ Vijeća nema pravo mijenjati propisana priznanja i nagrade ovim Pravilnikom.
Sve materijalne troškove za provođenje ovog Pravilnika snosi Vijeće.

 

Član 46.

Pravilnik donosi Skupština Vijeća, na prijedlog Upravnog odbora, nadpolovičnom većinom prisutnih članova Skupštine na sjednici Skupštine.
Izmjene ili dopune, ili donošenje novog Pravilnika, donose se na način i po proceduri iz prethodnog stava ovog člana Pravilnika.

 

Član 47.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja i objaviće se na web strani Vijeća.

 

 

Broj:01-131/17
Sarajevo, 26.10.2017. godine

 

Predsjedavajući
Skupštine VKBI

__________________________
prof.dr. Elmir Sadiković