Na osnovu člana 34. Statuta, na prijedlog Upravnog odbora, Skupština Udruženja Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca na sjednici održanoj 27.02.2019.  godine, donijela je

 

PLAN I PROGRAM RADA

Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca za period 2019-2021.  godine

 

Član 1.

Plan i program rada Udruženja Vijeće Kongresa bošnjačkih intelektualaca (u daljem tekstu: Vijeće) definiše okvirne smjernice, sadržaj i oblike rada, organizaciju i koordinaciju organa i tijela Vijeća, modalitete i okvire saradnje sa drugim institucijama i organizacijama, definira nosioce aktivnosti, te definira provođenje okvirnih ciljeva i djelatnosti u skladu sa Statutom Vijeća.

Plan i program rada baziran je na projekciji plana potrebnih aktivnosti izabranih lica u organe Vijeća, posebno predsjednika, Upravnog odbora i generalnog sekretara VKBI.

Plan i program rada realiziraće se na bazi iskazane svijesti, individulane savjesti i opredjeljenja svakog od članova Vijeća, posebno onih izabranih u organe i tijela Vijeća, u kontekstu stavljanja na raspolaganje vlastitih intelektualnih i stručnih kapaciteta organima Vijeća, u funkciji provođenja statutarnih ciljeva Vijeća

Član 2.

Upravni odbor Vijeća će, uz konsultacije sa predsjednikom i generalnim sekretarom Vijeća, donositi okvirne godišnje finansijske planove Vijeća.

Organi i tijela Vijeća

Član 3.

Predsjednik i generalni sekretar Vijeća obavljaće svoje poslove i aktivnosti u skladu sa nadležnostima propisanih Statutom Vijeća, u cilju provođenja Plana i programa.

Upravni odbor Vijeća obavljaće svoje aktivnosti u cilju provođenja Plana i programa u skladu sa nadležnostima propisanim Statutom, uz saradnju sa ostalim organima Vijeća, na svojim sjednicama, koje će se u pravilu održavati najmanje jednom u dva mjeseca, a po potrebi i češće.

Skupština Vijeća održavaće najmanje dvije redovne sjednice godišnje, a prema potrebi mogu se zakazivati, po odredbama Statuta Vijeća, i dodatne redovne, kao i druge sjednice Skupštine.

Skupština Vijeća održavaće 22. decembra i godišnje svečane sjednice, u formi svečane Akademije, u obimu i sadržaju finansijskih mogućnosti Vijeća.

Nadzorni odbor Vijeća održavaće najmanje jednu sjednicu godišnje, na kojoj daje mišljenje o godišnjem finansijskom poslovanju Vijeća.

Sud časti svoje sjednice održavaće prema potrebi, u skladu sa statutaranim odredbama.

Regionalni odbori dužni su održati najmanje po dvije redovne sjednice svojih izvršnih odbora tokom kalendarske godine, kao i najmanje po jednu projektnu/programsku aktivnost godišnje, uz koordinaciju sa organima Vijeća.

Zaposlenici u Stručnim službama Vijeća, pored radnih zadataka iz ugovora o radu, dužni su sa posebnom pažnjom pratiti i informirati organe Vijeća o javnim pozivima koja raspisuju općine/gradovi, kao i ministarstva na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini, radi podnošenja aplikacija po projektima za koja se ocjeni da Vijeće može biti aplikant.

Programske aktivnosti

Član 4.

Provođenje programskih aktivnosti Vijeća, kao i projektnih aktivnosti za koje su potrebna finansijska sredstva, zavisiće od pribavljenih finansijskih sredstava.

Član 5.

Slijedeće aktivnosti organi Vijeća dužni su provoditi u okviru redovnih aktivnosti, aktivacijom članova Vijeća, kao redovne aktivnosti Vijeća, a za koje ne trebaju iznimna dodatna finansijska sredstva:

 1. Organizacija javnih tribina Vijeća samostalno ili u saradnji sa partnerskim organizacijama. Cilj je da se organizira najmanje pet javnih tribina godišnje.

Nosilac aktivnosti: Upravni odbor Vijeća i generalni sekretar Vijeća.

 1. Javno saopćavanje stavova i mišljenja Vijeća putem saopćenja za javnost, web strane Vijeća, kao i nastupima u elektronskim i printanim medijima.

Nosilac aktivnosti: Predsjednik i generalni sekretar Vijeća.

 1. Učešće predstavnika Vijeća u programskim aktivnostima sa drugim vladinim i nevladinim organizacijama i institucijama čiji je cilj provođenje Statutarnih ciljeva Vijeća.

Nosilac aktivnosti: generalni sekretar Vijeća.

 1. Nastavak saradnje i sastanaka, te zauzimanje zajedničkih stavova i provođenje usaglašenih mjera, sa bošnjačkim NGO, sa kojima Vijeća ima parafiran Protokol o saradnji: BZK Preporod, MDD Merhamet i Bošnjački institut, kao i susreti prema ukazanoj potrebi sa Islamskom zajednicom u BiH, te zajedničko zauzimanje stavova spram ostalih NGO bošnjačke provencijencije iz Bosne i Hercegovine.

Nosilac aktivnosti: predsjednik Vijeća.

 1. Nastavak saradnje sa prijateljskim NGO Hrvatskim narodnim vijećem i Srpskim građanskim vijećem, kao i sa drugim NGO sa kojima je Vijeće uspostavilo saradnju u prethodnim godinama.

Nosilac aktivnosti: Generalni sekretar.

 1. Organiziranje susreta sa predstavnicima svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini, u cilju obezbjeđivanja sredstava za rad Vijeća, kao i prezentiranje stavova i projekata Vijeća.

Nosilac aktivnosti: predsjednik Vijeća, Upravni odbor i generalni sekretar Vijeća.

 1. Utvrđivanje metodologije i uspostava saradnje sa organizacijama, institucijama i istaknutim pojedincima bošnjačke provenijencije iz dijaspore.

Nosilac aktivnosti: Upravni odbor Vijeća.

 1. Saradnja Vijeća, putem Fondacije Pravda za BiH, čiji je suosnivač Vijeće, sa Akademijom nauka i umjetnosti BiH u cilju iniciranja izrade projekta Enciklopedija Bosne i Hercegovine.

Nosilac aktivnosti: Predsjednik Vijeća.

 1. Nastavak aktivnosti uspostave regionalnih odbora Vijeća gdje ista nisu uspostavljena, kao i osnaživanje i koordinacija sa uspostavljenim regionalnim odborima.

Nosioci aktivnosti: Upravni odbor i generalni sekretar.

 1. Posvećenost prijemu novih članova Vijeća, posebno iz reda mlađih istaknutih intelektualaca.

Nosilac aktivnosti: Upravni odbor Vijeća.

 1. Rad na uspostavi savjeta Vijeća, kao stručnih tijela koja trebaju proizvoditi prijedloge, stavove i mišljenja u pogledu statutarnih ciljeva Vijeća.

Nosilac aktivnosti: Upravni odbor Vijeća.

 1. Unapređenje općih pravnih akata Vijeća, Statuta, Poslovnika, Pravilnika i dr., kao i njihovo usaglašavanje sa važećim zakonskim propisima.

Nosilac aktivnosti: Upravni odbor i generalni sekretar Vijeća.

 1. Obilazak, pomoć i podrška članovima Vijeća koji imaju teške hronične zdravstvene probleme.

Nosilac aktivnosti: Upravni odbor Vijeća.

Član 6.

Projektne aktivnosti, za čiju su realizaciju potrebna finansijska sredstva, a koja se smatraju bitnim projektima Vijeća u narednom periodu, realiziraće se u kapacitetima finansijskih mogućnosti Vijeća:

 • Realizacija Protokola o saradnji sa bošnjačkim nacionalnim vijećima putem Ureda za koordinaciju bošnjačkih vijeća, kroz realizaciju konkretnih projektnih aktivnosti, koja podrazumijeva posjete, susrete i sastanke u zemljama regiona, kao i učešće experata koji su imenovani u odbore Ureda.

Nosilac aktivnosti: Predsjednik i generalni sekretar Vijeća.

 • Nastavak realizacije projekta izrade i štampe višetomnog Rječnika bosanskog jezika autora prof.dr. Dževada Jahića, koji se realizira pod pokroviteljstvom i organizacijom Vijeća.

Koordinator aktivnosti: generalni sekretar Vijeća.

 • Realizacija projekta izrade studije i objave publikacije Bosanske povelje sloboda, po ideji i inicijativi prof.dr. Omera Ibrahimagića, a u izvedbi dr. Benjamine Londrc.

Koordinator aktivnosti: generalni sekretar.

 • Realizacija izrade publikacije „25 godina postojanja VKBI“.

Nosilac aktivnosti: Upravni odbor Vijeća.

 • Realizacija projekta izrade scenarija za pozorišnu predstavu Kralj Tvrtko, sa ciljem da se predstava postavi u Narodnom pozorištu Sarajevo.

Koordinator aktivnosti: generalni sekretar Vijeća.

 • Realizacija projekta postavljanja panoa/postera Bosanske kraljevske dinastije Kotromanića u sve osnovne škole u Sarajevu, a kasnije i u svim drugim većim gradovima Bosne i Hercegovine, kao i u svim značajnijim instucijama svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini, autora prof.dr. Envera Imamovića.

Koordinacija aktivnosti: generalni sekretar, Upravni odbor i Regionalni odbori Vijeća.

 • Održavanje godišnje svečane akademije Vijeća 22 decembra.

Nosilac aktivnosti: Upravni odbor Vijeća.

 • Realizacija projekta tadicionalnih bajramskih susreta u prostorijama Vijeća, koji se održavaju 3 ili 4 dan bajrama.

Nosilac aktivnosti: generalni sekretar Vijeća.

 • Realizacija tradicionalnog održavanja iftara u prostorijama Vijeća

Nosilac aktivnosti: predsjednik Vijeća.

 • Posjeta organa Vijeća, uz organiziranje javne tribine ili drugog usaglašenog programa, regionalnim odborima Vijeća, barem jednom u toku godine.

Nosilac aktivnosti: Upravni odbor i generalni sekretar Vijeća.

 • Posjeta predstavnika Vijeća, programima bošnjačkih nacionalnih vijeća i drugih organizacija i institucija sa kojima Vijeće ima saradnju, van Bosne i Hercegovine.

Koordinator aktivnosti: predsjednik i generalni sekretar Vijeća.

 • Suorganiziranje Konferencije organizacija i institucija bošnjačke provenijencije iz zemlje i svijeta.

Koordinacija aktivnosti: generalni sekretar Vijeća.

 • Realizacija izdavačke djelatnosti, gdje su autori publikacija i/ili knjiga članovi Vijeća.

Nosilac aktivnosti: Upravni odbor Vijeća.

 • Podrška naučno-istraživačkom radu članovima Vijeća.

Nosilac aktivnosti: predsjednik Vijeća.

Član 7.

Druge programske i projektne aktivnosti Vijeća, a koji nisu pobrojani u članovima 5. i 6., a za koja se obezbjede sredstva od strane bilo kojih trećih pravnih ili fizičkih lica, sredstvima odobrenim po javnim pozivima ili konkursima od strane državnih institucija bilo kojeg nivoa vlasti, provodiće se u skladu sa propisanim procedurama i ugovorima koji se potpišu.

 

Član 8.

Izvještavanje po ovom Plani i programu rada obavljaće se na godišnjem nivou, podnošenjem godišnjeg izvještaja o radu Vijeća Skupštini Vijeća.

Uz godišnji Izvještaj o radu Vijeća, Upravni odbor Vijeća obavezno podnosi i godišnji finansijski izvještaj Vijeća.

Godišnji izvještaj o radu Vijeća, kao i godišnji finansijski izvještaj Vijeća, priprema i donosi Upravni odbor Vijeća uz saglasnost predsjednika Vijeća, a Skupštini ga prezentira predsjednik Vijeća i predsjednik Upravnog odbora Vijeća.

Član 9.

Upravni odbor ima pravo dopunjavati ovaj Plan i program na godišnjem nivou, s tim da je dopune i/ili izmjene obavezan dostaviti Skupštini Vijeća, na prvu narednu sjednicu Skupštine, na verifikaciju.

Upravni odbor ima pravo, u slučaju potrebe ako je to neophodno radi apliciranja za sredstva bilo kojem pravnom licu ili bilo kojem nivou vlasti u BiH, donijeti godišnji plan i program rada, koji mora biti usaglašen sa bitnim elementima ovog Plana i programa. Doneseni godišnji plan i program rada od strane Upravnog odbora dostavlja se Skupštini Vijeća radi informisanja.

Član 10.

Plan i program rada za period 2019-2021. godine obavezujući je za sve organe, tijela, podružnice, predstavništva i sve članove Vijeća.

Plan i programa rada Vijeća primjenjivaće se od 01.01.2019. godine i važi do 31.12.2021. godine.

 

Sarajevo,27.02.2019. godine

 

predsjedavajući Skupštine Vijeća

prof.dr. Nedžad Mulabegović, s.r.