Na osnovu člana 86. Statuta Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca, na prijedlog Upravnog odbora, Skupština Vijeća na sjednici održanoj 27.02.2019. godine, donijela je

 

P R A V I L A

o savjetima Vijeća

 

Član 1.

Ovim Pravilima definišu se savjeti Vijeća Kongresa bošnjačkih inteletualaca (u daljem tekstu: Vijeće), njihova uspostava, djelatnost, nadležnost, članstvo u savjetu, način rada i odlučivanja savjeta, kao i druga pitanja vezana za rad i djelovanje savjeta Vijeća.

Savjeti Vijeća su radna tijela Skupštine Vijeća koja se formiraju u cilju provođenja statutarnih ciljeva i djelatnosti Vijeća i nemaju status pravnog lica.

U svom radu i djelovanju savjeti su autonomni, s obavezom poštivanja Statuta Vijeća.

Član 2.

U Vijeću će se kao stalni savjeti Vijeća uspostaviti:

 • Savjet za ustavno pravna, društvena i politička pitanja;
 • Savjet za historiju i promociju očuvanja kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa;
 • Savjet za bosanski jezik i književnost;
 • Savjet za zdravstvo;
 • Savjet za nauku i obrazovanje;
 • Savjet za pitanja genocida, zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava;
 • Savjet za ekonomska i privredna pitanja;
 • Savjet za saradnju sa dijasporom.

Skupština Vijeća može, po prijedlogu Upravnog odbora ili članova Vijeća, uspostavljati i druge savjete.

Član 3.

Djelatnosti savjeta su:

 • Razmatra pitanja iz djelokruga nadležnosti savjeta, te predlaže mjere i aktivnosti Vijeću, kao i vladinim i nevladinim organizacijama i institucijama kojima se obraća;
 • U koordinaciji sa generalnim sekretarom Vijeća priprema i provodi javne tribine Vijeća, definišući teme, učesnike i predavače na javnim tribinama;
 • Zauzima stavove i mišljenja po pitanjima iz svojih nadležnosti te ih saopćava javnosti putem web strane Vijeća, saopćenjima za javnost ili održavanjem press konferencija;
 • Sudjeluje u različitim formama saradnje sa drugim vladinim i nevladinim organizacijama iz nadležnosti kojima se bavi;
 • Organizira okrugle stolove, savjetovanja, sesije, diskusije, sastanke sa drugim pravnim ili fizičkim licima, te zauzima stavove i mišljenja po zadatim temama;
 • Predlaže projekte i programe Upravnom odboru i Skupštini Vijeća, prilikom izrade planova i programa rada Vijeća;
 • Aktivno učestvuje u iznalaženju finansijskih sredstava i apliciranja prema drugim pravnim ili fizičkim licima za finansijska sredstva prema potrebi određenog projekta ili programa savjeta;
 • Predlaže izdavanje publikacija, knjiga, naučnih radova i drugih oblika pisane rječi;
 • Odlučuje o kooptiranju dodatnih članova u savjet;
 • Odlučuje o uspostavi odbora unutar savjeta, definiše njegov djelokrug rada i naziv odbora koji se bavi užim stručnim pitanjima iz domena nadležnosti savjeta;
 • Obavlja druge poslove iz svoje nadležnosti za koje ocjeni da su potrebni u cilju pozitivne promjene u bosanskohercegovačkom društvu;
 • Bavi se temama koje mu delegira Skupština, Upravni odbor ili predsjednik Vijeća.

Član 4.

Opće nadležnosti savjeta proizilaze iz naziva svakog od savjeta, a svaki od savjeta će definirati prioritete i pravce svoga djelovanja.

Savjet za ustavno pravna, društvena i politička pitanja baviće se i pitanjima vladavine prava, ljudskim pravima i slobodama, vjerskim pitanjima, euro-atlanskim integracijama, međunarodnim i regionalnim pitanjima u kojima su BiH i Bošnjaci jedna od strana i drugim društveno političkim procesima sa ciljem integracije bh društva i države, a koja nisu u nadležnosti nekog od savjeta iz člana 2. ovih Pravila.

Savjet za pitanja genocida, zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava baviće se i pitanjima koji se tiču implementacije presuda UN-a, ICTY i Međunarodng satalnog suda pravde u Hagu.

Član 5.

Svaki od članova Vijeća ima pravo da se delegira u savjet i da se izjasni u kojem od savjeta Vijeća želi da djeluje.

Član Vijeća može ostvariti članstvo u najviše dva savjeta Vijeća.

Članovi savjeta ne moraju biti članovi Vijeća.

Članstvo u savjetu nema vremenskog ograničenja-mandata.

Gubljenjem statusa člana Vijeća po odredbama Statuta Vijeća, član Vijeća koji je imenovan u savjet, gubi svojstvo člana u savjetu.

Član 6.

Odluku o personalnom imenovanju i razrješenju članova savjeta donosi Upravni odbor Vijeća, a prijedlog za članove savjeta mogu dostaviti svi članovi Vijeća uz uvjet da je predloženi član prihvatio članstvo u savjetu.

Savjet broji najmanje sedam članova, uključujući predsjedavajućeg savjeta.

Odluka iz stava 1. ovog člana obavezno sadrži ko obavlja funkciju predsjedavajućeg savjeta.

Predsjedavajući savjeta imenuje se na period od tri godine, sa mogućnošću reizbora.

Član 7.

Nakon donošenja odluke iz stava 1. prethodnog člana, savjet može autonomno kooptirati dodatne članove savjeta, o čemu je dužno izvjestiti Upravni odbor Vijeća.

Savjet iz reda svojih članova bira i razrješava zamjenika predsjedavajućeg savjeta.

Član 8.

Savjet radi u sjednicama koje saziva i kojima rukovodi predsjedavajući savjeta.

Administrativno tehničku podršku radu savjeta pruža zaposlenik Stručnih službi kojeg odredi generalni sekretar Vijeća.

Na sjednice savjeta, pored članova Savjeta, obavezno se pozivaju predsjednik, generalni sekretar i predsjednik Upravnog odbora Vijeća.

Predsjedavajući savjeta može pozvati i druga lica na sjednicu savjeta.

Član 9.

Poziv na sjednicu savjeta predsjedavajući upućuje najmanje 5 dana ranije od dana za kada je zakazana sjednica savjeta.

Poziv na sjednicu savjeta sadrži tačan datum, mjesto i vrijeme održavanja sjednice, prijedlog dnevnog reda sjednice. Uz poziv se dostavljaju i materijali po tačkama dnevnog reda, ukoliko ih ima.

Poziv na sjednicu u pravilu se dostavlja putem e-maila, a članovi koji nemaju e-mail adresu, obavještavaju se telefonskim putem od strane zaposlenika iz Stručnih službi Vijeća, sa napomenom da poziv i eventualne materijale mogu preuzeti u sjedištu Vijeća.

Član 10.

Kvorum za održavanje sjednice savjeta je prisusutvo nadpolovične većine članova savjeta.

Član 11.

U slučaju da član savjeta neopravdano odsustvuje sa tri sjednice savjeta, predsjedavajući savjeta ima pravo razrješiti člana savjeta, o čemu je dužan obavjestiti Upravni odbor Vijeća.

Član 12.

Savjet na svojim sjednicama u pravilu odlučuje konsenzusom, na bazi usaglašenih stavova članova savjeta, o čemu posebno vodi računa predsjedavajući.

Samo u slučaju da neko od članova savjeta zahtjeva da se o pojedinom pitanju izjasni savjet, savjet odlučuje nadpolovičnom većinom od prisutnih članova savjeta na sjednici.

Član 13.

Na sjednicama savjeta se vode zapisnici.

Zapisnik na sjednici vodi zaposlenik Vijeća ili član savjeta kojeg savjet odredi na samoj sjednici.

Zapisnik sa sjednice potpisuje predsjedavajući i zapisničar.

Zapisnik sa sjednice usvaja se na prvoj narednoj sjednici savjeta.

Zapisnici sa sjednica savjeta čuvaju se u arhivi Vijeća.

Član 14.

U slučaju odsustva predsjedavajućeg na zakazanoj sjednici savjeta istom predsjedava zamjenik predsjedavajućeg savjeta, koji ima sva prava i obaveze u pogledu vođenja sjednica kao i predsjedavajući.

U slučaju da iz bilo kojeg razloga pozicija predsjedavajućeg savjeta ostane upražnjena, funkciju vršioca dužnosti predsjedavajućeg savjeta obavlja zamjenik predsjedavajućeg, do odluke Upravnog odbora o imenovanju predsjedavajućeg savjeta.

Član 15.

Savjet u javnosti predstavlja predsjedavajući savjeta, a po njegovom odobrenju zamjenik ili član kojeg predsjedavajući ovlasti.

Član 16.

Predsjedavajući savjeta poziva se na sjednice Upravnog odbora, po pozivu predsjednika Vijeća ili predsjednika Upravnog odbora Vijeća.

Član 17.

Predsjedavajuči savjeta dužan je, prilikom izrade godišnjeg izvještaja o radu Vijeća, Upravnom odboru Vijeća podnijeti godišnji izvještaj o radu savjeta.

Član 18.

Najmanje jednom godišnje predsjednik Vijeća održaće radno konsultativni sastanak sa predsjedavajućim svih savjeta, generalnim sekretarom i Upravnim odborom Vijeća.

Član 19.

Sva druga pitanja koja se odnose na rad sjednica savjeta, a koja nisu definirana ovim Pravilima, savjet će definirati svojim odlukama i zaključcima na sjednicama.

Član 20.

Sve opće i pojedinačne akte savjeta potpisuje predsjedavajući ili njegov zamjenik, ovjeravaju se pečatom Vijeća i protoklišu u knjizi protokola vijeća.

U pisanoj korespodenciji savjet koristi memorandum vijeća, s tim što se na sredini početka memoranduma ispisuje puni naziv savjeta.

Član 21.

Za rad savjeta koriste se rapoloživa finansijska sredstva Vijeća.

Ukoliko savjet obezbjedi namjenska finansijska sredstva za neki od svojih projekata ili aktivnosti, sredstva se imaju koristiti isključivo po nalogu savjeta za tu namjenu.

Član 22.

Pravila se mogu mijenjati i/ili dopunjavati na prijedlog Upravnog odbora ili savjeta.

Član 23.

Pravila stupaju na snagu danom donošenja.

 

 

Broj: 01-

Sarajevo, 27.02.2019. godine

 

predsjedavajući Skupštine

prof.dr. Nedžad Mulabegović