vkbi memo

 

 

 

 

Na osnovu člana 85. Statuta Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca, Upravni odbor Vijeća na 18. redovnoj sjednici održanoj 28.03.2019. godine u Sarajevu, donio je

P R A V I L A

o uredima, podružnicama i predstavništvima

Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca

 

I      OPĆE ODREDBE

Član 1.

Pravilima o uredima, podružnicama i predstavništvima Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca (u daljem tekstu: Pravila Vijeća) propisuje se način formiranja ureda i podružnica Vijeća u Bosni i Hercegovini, predstavništava Vijeća u svijetu, djelokrug i način njihovog djelovanja i predstavljanja, način izbora i smjenjivanja, odlučivanja njihovih organa i tijela, te druga pitanja koja se odnose na formiranje, rad, ovlaštenja i prava ureda, podružnica i predstavništava Vijeća.

Član 2.

Uredi i podružnice nemaju svojstvo pravnog lica, dok predstavništva Vijeća koja se uspostavljaju van države Bosne i Hercegovine mogu imati svojstvo pravnog lica ukoliko je to propisano zakonodavstvom države gdje se uspostavlja predstavništvo Vijeća.

Član 3.

Urede, podružnice i predstavništva odlukom osniva Upravni odbor Vijeća, u skladu sa Statutom i odredbama ovih Pravila.

/uredi Vijeća/

Član 4.

Uredi Vijeća predstavljaju zasebne organizacione oblike, koji se formiraju za specifične oblasti rada Vijeća kao što su: odnosi sa javnošću, naučna i istraživačka djelatnost, kulturna djelatnost, obrazovna djelatnost, analitika i sl.

Uredi Vijeća svoje sjedište mogu imati van sjedišta Vijeća.

Uredima rukovode rukovodioci (šefovi, izvršni direktori, načelnici i sl.) koje bira i razrješava Upravni odbor Vijeća uz prethodnu saglasnost predsjednika Vijeća.

Uredi mogu imati svoje pečate i podračune u okviru glavnog računa Vijeća, o čemu odlučuje Upravni odbor.

/podružnice/

Član 5.

Podružnice predstavljaju zasebne organizacione oblike, koje se formiraju i uspostavljaju u regijama i općinama/gradovima u Bosni i Hercegovini, radi provođenja ciljeva i djelatnosti Vijeća, u skladu sa Statutom i ovim Pravilima.

Članovi podružnica moraju biti članovi Vijeća.

Regionalne podružnice se u okviru provođenja Statutarnih ciljeva i djelatnosti Vijeća bave isključivo pitanjima iz nadležnosti i djelokruga koje se odnose na regiju za koju su osnovane.

Član 6.

Podružnice mogu imati svoje pečate i podračune u okviru glavnog računa Vijeća, o čemu odlučuje Upravni odbor po zahtjevu podružnice.

Sjedište podružnice je van sjedišta Vijeća, i nalazi se u općini ili gradu u Bosni i Hercegovini za koju  je uspostavljena podružnica. Općinska/gradska i regionalna podružnica mogu imati istu adresu odnosno sjedište, u slučajevima kada je uspostavljena općinska/gradska i regionalna podružnica, u sjedištu najveće općine/grada te regije.

Podružnice u pravilu same rješavaju pitanje svog sjedišta-adrese, u čemu je Upravni odbor Vijeća dužan finansijski pomoći, u skladu sa mogućnostima.

/Predstavništva/

Član 7.

Predstavništva Vijeća se formiraju i uspostavljaju u gradovima/općinama van Bosne i Hercegovine, u skladu sa Statutom Vijeća i zakonodavstvom države u kojoj se osniva i uspostavlja predstavništvo Vijeća.

Predstavništva imaju svoje pečate, kao i svoje žiro račune kod banaka u državama gdje su uspostavljene.

Predstavništvo može imati svojstvo pravnog lica, u slučaju da je to propisano zakonodavstvom države gdje se uspostavlja predstavništvo Vijeća.

II    PODRUŽNICE

/inicijativa i način uspostave podružnica/

Član 8.

U okviru Vijeća u pravilu se uspostavljaju i osnivaju regionalne podružnice – regionalni odbori Vijeća.

Upravni odbor može odlučiti o uspostavi i osnivanju općinske/gradske podružnice u slučajevima:

 • Kada u regiji gdje se uspostavlja općinska/gradska podružnica, nije uspostavljena regionalna podružnica, te se općinska/gradska podružnica uspostavlja kao preduvjet uspostave regionalne podružnice;
 • Po opravdanom prijedlogu regionalne podružnice, gdje je jedan od ključnih razloga veliki broj članova Vijeća iz te općine/grada;
 • Drugim slučajevima koje ocjeni Upravni odbor.

Koordinaciju rada regionalnih podružnica sa organima Vijeća obavlja generalni sekretar Vijeća.

Član 9.

Inicijativu za uspostavu i osnivanje regionalne podružnice može pokrenuti bilo koji organ Vijeća, ili najmanje pet članova Vijeća, koji imaju ličnu kartu izdatu u bilo kojoj od općina/grada iz sastava regije iz člana 11. ovih Pravila.

Inicijativa iz prethodnog člana dostavlja se Upravnom odboru Vijeća, putem generalnog sekretara, na razmatranje i odlučivanje.

Član 10.

Inicijativu za uspostavu općinske/gradske podružnice za općinu/grad koja pripada regiji, u kojoj je već uspostavljena regionalna podružnica, Upravnom odboru podnosi izvršni odbor regionalne podružnice.

Da bi se osnovala općinska/gradska podružnica potrebno je postojanje najmanje pet članova Vijeća u toj općini/gradu.

Općinska/gradska podružnica Vijeća, u pravilu se formira za jednu općinu/grad u Bosni i Hercegovini, prateći administrativni ustroj BIH, što je i sjedište općinske/gradske podružnice.

Član 11.

Regionalna podružnica Vijeća, formira se za sljedeće regije u Bosni i Hercegovini:
1. Regionalni odbor Sarajevo (Sarajevo)

IZ FBIH obuhvata teritorije općina

 1. općine u Kantonu Sarajevo (9 općina) Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo, Novi Grad, Ilidža, Hadžići, Trnovo, Ilijaš, Vogošća
 2. općine Breza, Vareš, Kreševo, Kiseljak, Visoko i Olovo

Iz RS obuhvata teritorije općina

 1. a) Istočna Ilidža, Istočni Stari Grad, Istočno Novo Sarajevo, Trnovo RS, Pale RS,
 2. Regionalni odbor Gornje Podrinje (Goražde)

IZ FBIH obuhvata teritorije općina

 1. a) Općina Bosansko-podrinjskog kantona, Goražde, Pale-Prača, Foča-Ustikolina

Iz RS obuhvata teritorije općina:

 1. Sokolac, Han Pijesak, Rogatica, Višegrad, Foča RS, Novo Goražde, Čajniče, Kalinovik i Rudo
 2. Regionalni odbor Hercegovine (Mostar)

Iz FBIH obuhvata teritorije općina:

 1. Grad Mostar, Konjic, Jablanica, Prozor-Rama, Posušje, Grude, Široki brijeg, Ljubuški, Čitluk, Čapljina, Neum, Stolac, Ravno, Kupres FBIH, Tomislavgrad, Livno, Glamoč i Bosansko Grahovo

Iz RS obuhvata teritorije općina:

 1. Mostar-Istočni Mostar, Nevesinje, Gacko, Stolac/Berkovići, Ljubinje, Bileća, Trebinje, Kupres RS
 2. Regionalni odbor Srednja Bosna (Zenica)

Iz FBIH obuhvata teritorije općina:

 1. Doboj jug, Tešanj, Maglaj, Jajce, Dobretići, Žepče, Zavidovići, Donji Vakuf, Travnik, Zenica, Kakanj, Gornji Vakuf-Uskoplje, Novi Travnik, Vitez, Busovača, Fojnica, Usora,

Iz RS obuhvata teritorije općina:

 1. Šipovo, Jajce-Jezero, Teslić, Doboj, Gračanica-Petrovo
 2. Regionalni odbor Tuzla (Tuzla)

Iz FBIH obuhvata teritorije općina:

 1. Dio općina Tuzlanskog i Posavskog kantona: Odžak, Domaljevac-Šamac, Orašje, Gradačac, Doboj istok, Gračanica, Lukavac, Srebrenik, Tuzla, Čelić, Teočak, Banovići, Živinice, Kalesija, Sapna, Kladanj

Iz RS obuhvata teritorije općina:

 1. Derventa, Bosanski brod, Odžak-Vukosavlje, Bosanski Šamac, Orašje-Donji Žabar, Modriča, Gradačac-Pelagićevo, Bijeljina, Lopare, Ugljevik, Kalesija-Osmaci
 2. Regionalni odbor Brčko (Brčko)

Obuhvata Brčko Distrikt (FBIH i RS).

 1. Regionalni odbor Bosanske Krajine (Bihać)

Iz FBIH obuhvata teritorije općina:

 1. Velika Kladuša, Cazin, Bihać, Bos.Krupa, Bužim, Bosanski Petrovac, Sanski Most, Drvar, Ključ

Iz RS obuhvata teritorije općina

 1. Kostajnica, Bos.Krupa-Krupa na Uni, Bos.Novi-Novi Grad, Bos.Petrovac-Petrovac, Sanski Most-Oštra Luka, Drvar-istočni Drvar, Ribnik
 2. Regionalni odbor Banja Luka (Banja Luka)

Iz RS obuhvata teritorije općina

 1. Bosanska Dubica, Prijedor, Bosanska Gradiška, Laktaši, Srbac, Prnjavor, Banja Luka, Čelinac, Mrkonjić Grad, Skender Vakuf-Kneževo, Kotor Varoš
 2. Regionalni odbor Srednje Podrinje (Zvornik)

Iz RS obuhvata teritorije općina

 1. a) Srebrenica, Zvornik, Šekovići, Vlasenica, Bratunac, Milići

Član 12.

Ukoliko je u jednoj regiji iz prethodnog člana ovih Pravila osnovana samo jedna općinska/gradska podružnica, Upravni odbor Vijeća može tu općinsku/gradsku podružnicu ovlastiti da vodi poslove iz nadležnosti regionalne podružnice, odnosno regionalnog odbora, koji su propisani ovim Pravilima.

Član 13.

Regionalne podružnice svoje aktivnosti i projekte provode  autonomno, u skladu sa ciljevima i djelatnostima Vijeća propisanih Statutom, ovim Pravilima, odlukama organa Vijeća.

Regionalne podružnice mogu donositi svoje godišnje planove i programe rada, kao i finansijske planove, koje su dužni uskladiti sa Planom i programom rada Vijeća.

Regionalnom podružnicom-odborom Sarajevo neposredno upravlja Upravni odbor Vijeća ili član kojeg ovlasti Upravni odbor.

/tijela podružnice, način rada, odlučivanja i predstavljanje podružnice/

Član 14.

Regionalne podružnice imaju svoja tijela i to:

 • Regionalni odbor podružnice i
 • Izvršni odbor podružnice.

Članovi tijela regionalne podružnice iz prethodnog stava moraju biti članovi Vijeća.

Član 15.

Regionalnu podružnicu predstavlja predsjednik regionalne podružnice, a u slučaju njegove spriječenosti ili odsutnosti podpredsjednik ili član izvršnog odbora regionalne podružnice kojeg predsjednik odredi.

Predsjednik regionalne podružnice ujedno je predsjednik regionalnog odbora i predsjednik izvršnog odbora regionalne podružnice.

Predsjednik regionalne podružnice je član Upravnog odbora Vijeća po funkciji.

 

/regionalni odbor/

Član 16.

Regionalni odbor podružnice čine svi članovi Vijeća iz svih općina/gradova koji se nalaze u sastavu te regionalne podružnice.

Minimalni broj članova regionalnog odbora je pet članova Vijeća.

U slučaju da broj članova regionalnog odbora spadne ispod broja pet, Upravni odbor Vijeća odlučuje o daljnjem statusu regionalne podružnice, i ima pravo imenovati povjerenika ili povjereništvo regionalne podružnice.

Član 17.

Regionalni odbor sastaje se prema potrebi, a najmanje jednom godišnje, u pravilu između 10. i 28. februara, kada je dužan razmatrati izvještaj o radu i aktivnostima Izvršnog odbora za prethodnu kalendarsku godinu.

Ukoliko regionalni odbor ne prihvati izvještaj iz prethodnog stava podnesen od strane izvršnog odbora, regionalni odbor ima pravo tražiti opoziv Izvršnog odbora regionalne podružnice.

O opozivu odnosno razrješenju, odlučuje Upravni odbor Vijeća.

Član 18.

Regionalni odbor radi u sjednicama koje zakazuje i kojima rukovodi predsjednik regionalne podružnice.

Sjednice regionalnog odbora u pravilu se sazivaju u sjedištu regionalne podružnice.

Član 19.

Predsjednik regionalne podružnice, pored sazivanja regionalnog odbora po vlastitoj inicijativi, dužan je sazvati regionalni odbor po zahtjevu:

 • Izvršnog odbora regionalne podružnice;
 • Upravnog odbora Vijeća.

U slučaju da predsjednik ne sazove sjednicu po zahtjevu sazivača iz prethodnog stava u roku od 10 dana, ovlašteni sazivač ima pravo sazvati sjednicu regionalnog odbora nakon isteka ovog roka.

Član 20.

Predsjednik Vijeća ima diskrecono pravo sazvati sjednicu regionalnog odbora u slučajevima kada procjeni da je to neophodno.

Član 21.

Poziv na sjednicu regionalnog odbora se članovima regionalnog odbora dostavlja najkasnije sedam dana ranije od datuma kada je sjednica zakazana.

Poziv na sjednicu obavezno sadrži prijedlog Dnevnog reda, a u prilogu se dostavljaju materijali po tačkama dnevnog reda.

Materijale za sjednice regionalnog odbora pripremaju članovi Izvršnog odbora, po zaduženju predsjednika regionalne podružnice.

Član 22.

Regionalni odbor može zasjedati ako sjednici prisustvuje nadpolovična većina od ukupnog broja članova regionalnog odbora podružnice /kvorum/, a odluke donosi nadpolovičnom većinom od broja prisutnih članova regionalnog odbora.

Član 23.

Na sjednicama regionalnog odbora vode se zapisnici, koji se obavezno dostavljaju Upravnom odboru Vijeća, putem generalnog sekretara Vijeća.

Član 24.

Na sjednice regionalnog odbora mogu se pozivati i treća lica, o čemu odlučuje predsjednik regionalne podružnice.

Poziv na sjednicu regionalnog odbora obavezno se dostavlja generalnom sekretaru Vijeća koji po diskrecionom pravu prisusutvuje sjednicama regionalnog odbora.

Članovi organa Vijeća mogu po diskrecionom pravu prisustvati sjednicama regionalnog odbora.

Član 25.

U slučajevima kada regionalni odbor broji više od deset članova, regionalni odbor ima pravo predlagati sastav izvršnog odbora regionalne podružnice Upravnom odboru Vijeća.

/izvršni odbor/

Član 26.

Regionalnom podružnicom rukovodi izvršni odbor koji se sastoji od predsjednika i najmanje četiri, a najviše šest članova, koje bira i razrješava Upravni odbor Vijeća na period od tri godine, sa mogućnošću reizbora.

Koordinatori općinskih/gradskih podružnica iz sastava regionalne podružnice, ukoliko nisu imenovani odlukom iz prethodnog stava u izvršni odbor regionalne podružnice, po funkciji su članovi izvršnog odbora regionalne podružnice.

Regionalni odbor u slučajevima iz člana 25. ovih Pravila ima pravo predlagati sastav članova Izvršnog odbora, Upravnom odboru Vijeća.

Upravni odbor odluku iz stava 1. ovog člana donosi nakon provedenih konsultacija sa predsjednikom Vijeća i iniciranim kandidatom za predsjednika regionalne podružnice.

Član 27.

Regionalna podružnica može imati izvršnog sekretara, kojeg bira i razrješava Izvršni odbor, na prijedlog predsjednika regionalne podružnice, na mandatni period Izvršnog odbora, sa mogućnošću reizbora.

Izvršni sekretar može se birati iz reda izabranih članova izvršnog odbora ili iz reda članova regionalnog odbora, i po funkciji je član Izvršnog odbora podružnice.

Opis poslova i zadataka izvršnog sekretara propisuje izvršni odbor podružnice.

Za svoj rad izvršni sekretar odgovara predsjedniku izvršnog odbora podružnice.

Član 28.

Izvršni odbor iz reda svojih članova bira podpredsjednika, koji mijenja predsjednika u slučaju njegove spriječenosti ili odsustnosti.

Predsjednik regionalne podružnice ima pravo zadužiti članove izvršnog odbora podružnice za određene poslove i zadatke iz djelokruga rada regionalne podružnice.

Član 29.

Izvršni odbor radi u sjednicama koje saziva i kojima rukovodi predsjednik podružnice, a u slučaju njegove spriječenosti podpredsjednik.

Izvršni odbor sastaje se najmanje jednom u tri mjeseca, a prema potrebi i češće.

Na sjednicama Izvršnog odbora vode se zapisnici koji se obavezno dostavljaju Upravnom odboru Vijeća.

Poziv na sjednicu Izvršnog odbora obavezno se dostavlja generalnom sekretaru Vijeća koji po diskrecionom pravu prisusutvuje sjednicama.

Predsjednik izvršnog odbora odlučuje o pozivanju trećih lica na sjednice izvršnog odbora.

Član 30.

Izvršni odbor može zasjedati ukoliko sjednici prisusutvuje nadpolovična većina od ukupnog broja članova Izvršnog odbora, a odluke donosi nadpolovičnom većinom od broja prisutnih na sjednici.

Član 31.

Poziv na sjednice Izvršnog odbora upućuje se najkasnije tri dana od dana održavanja sjednice.

Poziv sadrži prijedlog dnevnog reda sjednice, a u prilogu se dostavljaju materijali po tačkama dnevnog reda.

Član 32.

Izvršni odbor regionalne podružnice:

 • Donosi Poslovnik o radu podružnice;
 • Odgovara za provođenje Plana i programa rada Vijeća;
 • Provodi odluke organa Vijeća;
 • Predlaže zajedničke projektne aktivnosti Upravnom odboru Vijeća;
 • Bira i razrješava izvršnog sekretara podružnice i određuje njegov opis poslova, zadataka i nadležnosti;
 • Bira i razrješava podpredsjednika Izvršnog odbora iz reda imenovanih članova;
 • provodi godišnje planove rada podružnice;
 • osmišljava, utvrđuje i provodi programske aktivnosti podružnice;
 • provodi stavove i odluke regionalnog odbora podružnice;
 • dostavlja godišnje izvještaje o radu i finansijske izvještaje podružnice Upravnom odboru Vijeća i regionalnom odboru podružnice;
 • stara se o prikupljanju i zakonitom trošenju finansijskih sredstava podružnice;
 • odlučuje o potpisnicima računa podružnice kod poslovne banke, u skladu sa Statutom i općim aktima Vijeća;
 • odlučuje o uspostavi stručnih komisija, odbora i drugih radnih tijela podružnice;
 • odlučuje o programskim aktivnostima i saradnji sa drugim organizacijama civilnog društva koje djeluju u regiji koju obuhvata podružnica;
 • sarađuje sa lokalnim, regionalnim/kantonalnim i entitetskim izvršnim i zakonodavnim vlastima iz regije koju obuhvata podružnica;
 • sarađuje sa viskoškolskim, kulturnim i drugim javnim ustanovama i institucijama u regiji koju obuhvata podružnica;
 • radi na promoviranju statutarnih ciljeva i djelatnosti Vijeća u regiji i općinama/gradovima iz sastava regije koju obuhvata podružnica;
 • odlučuje o zapošljavanju lica u podružnicu u skladu sa aktima Vijeća koji defnišu ova pitanja;
 • usko sarađuje sa generalnim sekretarom Vijeća i koordinira aktivnosti podružnice;
 • donosi pojedinačne i opće akte iz nadležnosti podružnice;
 • usmjerava, prati i koordinira rad općinskih/gradskih podružnica iz regije koju obuhvata podružnica;
 • predlaže uspostavu i sastav općinskih/regionalnih podružnica iz regije koju obuhvata podružnica;
 • odlučuje o drugim pitanjima po odredbama ovih Pravila.

Član 33.

Predsjednik regionalne podružnice:

 • predstavlja regionalnu podružnicu;
 • određuje koje informacije se mogu plasirati u javnost iz djelokruga rada podružnice;
 • ovlašćuje članove regionalnog odbora za javne nastupe;
 • saziva i predsjedava sjednicama regionalnog odbora i izvršnog odbora podružnice;
 • usmjerava rad tijela podružnice;
 • odgovara za čuvanje i upotrebu pečata podružnice;
 • predlaže imenovanje i razrješenje izvršnog sekretara podružnice;
 • predlaže imenovanje i razrješenje podpredsjednika podružnice;
 • održava stalne kontakte i obavlja koordinaciju sa predsjednicima izvršnih odbora općinskih/gradskih podružnica iz sastava regionalne podružnice;
 • daje ovlaštenja i saglasnosti članovima izvršnog odbora za odgovarajuće poslove i zadatke iz djelokruga rada regionalne podružnice;
 • raspolaže i odobrava sredstva podružnice za projetne aktivnosti i rad podružnice;
 • izdaje radne naloge izvršnom sekretaru podružnice;
 • Potpisuje pojedinačne i opće akte reginalnog odbora i izvršnog odbora podružnice;
 • Jedan je obaveznih potpisnika računa podružnice otvorenog kod poslovnih banaka;
 • Odobrava blagajničku upotrebu sredstava podružnice;
 • Obavlja druge poslove i zadatke za koje ga ovlaste organi Vijeća u skladu sa Statutom i regionalni odbor podružnice.

Član 34.

Pečat regionalne podružnice identičan je pečatu Vijeća, s tim što u drugom krugu u pečatu stoji naziv regionalne podružnice - odbora iz člana 11. ovih Pravila.

Sredstva regionalnog odbora koriste se isključivo po nalogu izvršnog odbora ili predsjednika regionalne podružnice.

Član 35.

U slučaju ne održavanja sjednica Izvršnog odbora, neopravdane neaktivnosti regionalne podružnice, ili djelovanja protivno odredbama Statuta Vijeća i odluka organa Vijeća, Upravni odbor može razrješiti Izvršni odbor regionalne podružnice prije isteka mandata.

/općinske/gradske podružnice/

Član 36.

Općinska/gradska podružnica uspostavlja se odlukom Upravnog odbora Vijeća, na način i po proceduri kako je definisano ovim Pravilima.

Općinska/gradska podružnica nema izvršni odbor, već ima samo odbor općinske/gradske podružnice, i ima nadležnosti, prava i obaveze koje su ovim Pravilima propisane za odbor regionalne podružnice i izvršni odbor regionalne podružnice.

Član 37.

Odbor općinske/gradske podružnice čine svi članovi Vijeća sa CIPS prijavom i ličnom kartom u toj općini/gradu.

Upravni odbor imenuje i razrješava koordinatora općinskog/gradskog odbora podružnice.

Mandat koordinatora općinske/gradske podružnice je tri godine sa mogućnošću reizbora.

Općinsku/gradsku podružnicu predstavlja koordinator općinske/gradske podružnice.

Odbor općinske/gradske podružnice iz reda svojih članova bira potpredsjednika koordinatora, koji u slučaju spriječenosti ili odsutnosti mijenja koordinatora općinskog/gradskog odbora.

Član 38.

Odredbe ovih Pravila koje se tiču načina sazivanja, odlučivanja, zapisnika i ostalih pitanja vezanih za sjednice izvršnog odbora regionalne podružnice, odnose se i na sjednice općinskih/gradskih odbora podružnice.

Nadležnosti iz čl. 32. i 33, ovih Pravila neposredno i po analogiji se primjenjuju na nadležnosti općinskih/gradskih odbora i koordinatore općinskih/gradskih podružnica.

Član 39.

U slučaju ne održavanja sjednica općinskog/gradskog odbora podružnice, neopravdane neaktivnosti općinske/gradske podružnice, djelovanja protivno odredbama Statuta Vijeća i odluka organa Vijeća ili odluka izvršnog odbora regionalne podružnice, Upravni odbor može razrješiti koordinatora općinske/gradske podružnice prije isteka mandata.

Član 40.

Općinska/gradska podružnica svoje aktivnosti i djelovanje provodi u saradnji sa regionalnom podružnicom, a svoje finanijsko poslovanje provodi putem žiro računa regionalne podružnice.

U slučaju opravdanih razloga, Upravni odbor može odobriti otvaranje pod-računa u okviru glavnog računa Vijeća za općinsku/gradsku podružnicu, kao i izradu pečata općinske/gradske podružnice.

Općinska/gradska podružnica autonomno koristi vlastito prikupljena finansijska sredstva za čiju upotrebu odgovara koordinator općinske/gradske podružnice.

III  PREDSTAVNIŠTVO

Član 41.

Predstavništva Vijeća uspostavljaju se u državama gdje Vjeće ima svoje članove i gdje se iskaže interes i potreba promocije ciljeva i djelatnosti Vijeća.

 

Član 42.

Predstavništva se registriraju u skladu sa Statutom Vijeća i zakonodavstvima država gdje se uspostavlja Predstavništvo.

Član 43.

Predstavništvom rukovodi predsjednik predstavništva Vijeća, kojeg imenuje i razrješava Upravni odbor Vijeća.

Upravni odbor će u okviru odluke o uspostavi predstavništva, definirati ovlasti, položaj, način finansiranja predstavništva, nadležnosti i druga pitanja koja se odnose na predsjednika predstavništva u dotičnoj državi, imenovanje i razrješenje, a sve u skladu sa relevantnim zakonodavstvom države gdje se otvara predstavništvo.

Odluku iz prethodnog stava Upravni odbor usaglašava sa iniciranim predsjednikom predstavništva.

Član 44.

Predstavništvo ima svoj pečat, koji je isti kao i pečat Vijeća, s tim da u drugom krugu stoji tekst: „Predstavništvo Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca u“ na bosanskom i jeziku države gdje se otvara predstavništvo „-„ puni naziv države u kojoj se nalazi predstavništvo i „-„ naziv grada/općine sjedišta predstavništva.

Predstavništvo ima i svoj žiro račun, koji se otvara u skladu sa zakonodavstvom dotične države.

IV   ZAJEDNIČKE ODREDBE

Član 45.

Uredi, podružnice i predstavništva imaju obavezu prikupljanja vlastitih finansijskih sredstava za svoje programske aktivnosti, i ista se ne mogu otuđiti od organa Vijeća, bez njihove saglasnosti.

Organi Vijeća i uredi, podružnice i predstavništva mogu međusobno posuđivati sredstva, donirati jedni drugima sredstva, kao i zajednički aplicirati prema trećim licima kroz projektne aktivnosti.

Član 46.

U uredima, podružnicama i predstavništvima mogu se zapošljavati lica, za koje ured, podružnica ili predstavništvo samostalno obezbijedi finansijska sredstva.

Uredi, podružnice i predstavništva dužni su primjenjivati Pravilnik o radu Vijeća, a na radno pravni status zaposlenika primjenjuje se Zakon o radu u institucijama Bosne i Hercegovine.

Član 47.

Upravni odbor Vijeća može i prije isteka mandata, razriješiti lica na funkcijama u podružnicama, rukovodioce ureda ili predsjednike predstavništava u slučaju da rade suprotno odredbama Statuta ili odlukama organa Vijeća.

Član 48.

U slučaju da član podružnice ili predstavništva izgubi status člana Vijeća po odredbama Statuta Vijeća, po automatizmu mu prestaje status člana u podružnici ili predstavništvu Vijeća.

Član 49.

Uredi, podružnice i predstavništva će u pisanoj i elektronskoj korespodenciji koristiti zvanični memorandum i logo Vijeća, na kojem će stajati i: puni naziv ureda, podružnice ili predstavništva, adresa, mail, kontakt telefoni i žiro računi.

 

Član 50.

Za sva druga pitanja koja nisu definisana ovim Pravilima, a odnose se na rad, ovlaštenja i aktivnosti regionalnih odbora i podružnica, nadležan je Upravni odbor Vijeća.

V     PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 51.

Pravila se donose većinom glasova od ukupnog broja članova Upravnog odbora Vijeća koje je izabrala Skupština Vijeća.

Izmjene i/ili dopune Pravila donose se na način i po proceduri kao i za njegovo donošenje.

Član 52.

Sve osnovane podružnice (regionalne i općinske/gradske) dužne su uskladiti svoje akte u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovih Pravila i uskladiti svoj rad sa odredbama ovih Pravila.

Aktuelni predsjednici i članovi izvršnih odbora regionalnih podružnica obavljaće poslove i zadatke do isteka mandata na koji su imenovani odlukama Upravnog odbora.

Član 53.

Danom stupanja na snagu ovih Pravila, prestaju da važe Pravila o uredima, podružnicama i predstavništvima VKBI broj: 01-109/17 od 04.10.2017. godine.

Član 54.

Ova Pravila stupaju na snagu danom donošenja i objaviće se na web portalu VKBI-a.

 

 

Broj: 01-90/19

Sarajevo, 28.03.2019. godine

PREDSJEDNIK

Upravnog odbora

prof. dr Enver Imamović