Na osnovu čl. 8., 18. i 19. Zakona o udruženjima i fondacijama Bosne i Herecgovine („Službeni glasnik BiH“, br.: 32/01, 42/03, 63/08, 76/11 i 94/16) i čl. 34. i 112. Statuta Udruženja Vijeće Kongresa bošnjačkih intelektualaca, Skupština Udruženja, po dostavljenom prijedlogu Upravnog odbora Udruženja, na sjednici Skupštine Udruženja održane 06.06.2020. godine, donijela je

 

ODLUKU O DOPUNAMA

STATUTA UDRUŽENJA

 

Član 1.

Ovom Odlukom dopunjava se Statut Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca broj: 01-149/18 od 20.09.2018. godine (u daljem tekstu: Udruženje).

 

 

Član 2.

U članu 32. Statuta dodaju se novi stavovi 4. i 5., koji glase:

 

„Izuzetno od prethodnog stava, u slučaju kada nadležni organ u Bosni i Hercegovini proglasi ratno ili vanredno stanje ili stanje nesreće u Bosni i Hercegovini ili kada nadležni organ entiteta Federacije Bosne i Hercegovine proglasi stanje nesreće ili vanrednog stanja, Skupština Udruženja može održati elektronsku sjednicu i elektronsko glasanje i odlučivanje.

 

Poslovnikom o radu Skupštine će se detaljnije definisati način zakazivanja, održavanja i uređivanja zapisnika sa elektronske sjednice Skupštine po odredbama prethodnog stava.“

 

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu sa danom donošenja i ima se dostaviti nadležnom Ministarstvu radi upisa promjena u Registar udruženja, a odluka će se primjenjivati od dana izdavanja Rješenja od strane Ministarstva, odnosno upisa u Registar o izmjeni i dopuni Statuta Udruženja po ovoj odluci.

 

 

            Broj:01-67/20                                                                                                 predsjedavajući Skupštine VKBI

          Sarajevo, 06.06.2020. godine                                                                              prof.dr. Nedžad Mulabegović,s.r.

 

 

 

Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine Rješenjem broj: UP09-07-1-1184/20 od 04.09.2020. godine

upisalo je dopunu Statuta po ovoj Odluci.